TopRight Nordic AB: TopRights styrelse och ledning ökar aktieinnehavet genom ingångna teckningsförbindelser i pågående företrädesemission

Medlemmar i TopRights styrelse och ledning har ökat sitt aktieinnehav i TopRight genom teckning av units, beståendes av både aktier, teckningsoptioner av serie TO2 och teckningsoptioner av serie TO3, i den pågående företrädesemissionen.

Teckningarna överensstämmer med de teckningsförbindelser som ingåtts inför företrädesemissionen och har skett enligt följande tabell:

+-----------+-------+---------------+---------------------------------------+
|Namn |Tecknat|Motsvarande SEK|Aktieinnehav efter företrädesemissionen|
| |antal | | |
| |units | | |
+-----------+-------+---------------+---------------------------------------+
|FAAV Invest|520 563|2 706 927,60 |3 723 527 |
|AB1 | | | |
+-----------+-------+---------------+---------------------------------------+
|Taptum |510 863|2 656 487,60 |3 636 230 |
|Finance AB1| | | |
+-----------+-------+---------------+---------------------------------------+
|Yimyame |178 440|927 888,00 |1 605 960 |
|Consulting | | | |
|AB2 | | | |
+-----------+-------+---------------+---------------------------------------+
|Daniel |128 682|669 146,40 |1 158 141 |
|Moström | | | |
+-----------+-------+---------------+---------------------------------------+
|Carama |12 297 |63 944,40 |110 677 |
|Invest AB3 | | | |
+-----------+-------+---------------+---------------------------------------+

1 Vari Fredrik Skarke, styrelseordförande i TopRight, är styrelseordförande

2 Vari Anders Myrbäck, VD för TopRight, är styrelseordförande

3 Vari Daniel Moström, styrelseledamot i TopRight, är styrelseordförande

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till TopRight i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Myrbäck, VD

0703-32 30 07

anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic

TopRight är en bolagskoncern - en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig - för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRights övergripande mål är att, med god lönsamhet, nå enomsättning på 1 Mdkr inom en femårsperiod. Fokus ligger på långsiktig tillväxt med miljöhänsyn ochetiskt högt ställda krav. Tillväxten ska primärt ske organiskt med vissastrategiska förvärv.

Under 2021 antogs en ny bolagsstrategi där TopRight profileras sommoderbolag med tre strategiskt viktiga affärsområden; TopSolutions,TopConstruction och TopEnvironment. Det som förenar affärsområdena är en gemensam ambition om attständigt ligga i teknikens framkant och skapasmarta, unika och kundanpassade affärslösningar.

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6
115 26 Stockholm
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight Nordic AB (publ)
Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com