TopRight Nordic AB: TopRights rörelseresultat andra kvartalet väntas bli lägre med förskjutningar till Q3.

Bolagets resultat har påverkats av framflyttade och senarelagda projekt och det kommer medföra att rörelseresultatet för andra kvartalet 2021 förväntas bli lägre. Kostnader och förstärkning av organisationen för att klara bolagets snabba tillväxt är orsaker till resultatförskjutningen.Inga projekt har avbokats eller tappats utan de har senarelagts av kund. Utleveranser har försenats pga störningar i globala logistikkedjan. En påverkan av högre inköpspriser som ej fullt ut kunnat belasta ingånga kundavtal. Kostnader för ej genomfört förvärvsbud belastar Q2. Sammantaget påverkar detta rörelseresultat för Q2 negativt.

Bolagets extremt starka tillväxt under första halvåret men kraftiga förskjutningar av stora projekt innebär att resultatet för Q2 förväntas bli lägre än förväntat. Bolagets orderingång har under första halvåret har varit hög och summerar till 266 Mkr. Rörelseresultatet för Q3 och Q4 förväntas bli bättre än förväntat som en följd av förskjutningen. Omsättningen (prognos) för Q3 och Q4 är 96 MSEK.
TopRight genomför ett antal strukturåtgärder som förväntas resultera i årliga besparingar på cirka 2-4 miljoner kronor gradvis från 2021 med full effekt 2022. Åtgärderna är samordning av centrala funktioner, samlokalisering av verksamheten i Göteborg till TopHouse i Västra Frölunda, omställning av montage- och projektorganisationen.

"Full fokus på vår tillväxt, omställningen och de redan genomförda åtgärder kommer ge positiv effekt på bolagets resultat under Q3 och Q4. För TopRights del förändrar resultat förskjutningen ingenting utan våra ambitioner och målsättningar står kvar. Under sensommaren har uppstart av väldigt många projekt skett vilket borgar för att vi ska klara målen, dock med en förskjutning. Vi har en urstark försäljning och orderbok och ska fortsätta växa kraftigt organiskt samtidigt som vi ständigt sonderar efter strategiska förvärv av företag som delar vår kultur, våra värderingar och vår drivkraft", säger Anders Myrbäck CEO på TopRight Nordic.

Den fullständiga rapporten för Q2 släpps 08.30 den 26 augusti 2021.

Läs mer på www.toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2021, kl. 08.30 CET.  

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, CEO för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Med modern glas- och ljusteknologi förbättrar man säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.  

TopRight Nordic som koncern tar ett helhetsgrepp om projekt både inom nyproduktion och ombyggnad. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

Inom affärsområde TopEnviroment erbjuder vi marknaden smarta, innovativa och hållbara lösningar för arbetsmiljöer och smarta hus. Det finns en spännande framtid som redan är här. Smarta, energibesparande och moderna lösningar inom glas och ljus. Vi har fokus på hållbara belysningslösningar som dessutom ger bättre ljus, mindre kostnader samt sundare och flexiblare hantering. TopRight beräknar kundens energibesparing och projekterar, levererar och installerar.

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6                                    
115 26 Stockholm                                                                           
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com                                                

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com