TopRight Nordic AB: TopRight offentliggör utfallet i erbjudandet till ChromoGenics aktieägare samt optionsinnehavare. Budet fullföljs ej.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer, eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för sådana personer.

TopRight Nordic Aktiebolag (publ) ("TopRight", "Bolaget") har enligt tidigare pressmeddelanden kommunicerat ett offentligt uppköpserbjudande till samtliga aktieägare och optionsinnehavare av serie TO3 i ChromoGenics AB ("ChromoGenics").

Acceptfristen har löpt från och med den 31 maj till och med den 30 juni 2021. Acceptgraden uppgick till 7,89% av aktierna  och 1,66% av teckningsoptioner av serie TO3 i ChromoGenics.

I samband med att erbjudandet till aktieägarna och optionsinnehavare av serie TO3 i ChromoGenics ("Erbjudandet") offentliggjordes, lämnade TopRight vissa fullföljandevillkor. Ett av villkoren var att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att TopRight blir ägare till aktier motsvarande mer än 60 procent av det totala antalet aktier i ChromoGenics, efter full utspädning.

TopRight har vidare förbehållit sig rätten att frånfalla ovannämnda villkoret. TopRight har dock beslutat att inte fullfölja erbjudandet och att inte förlänga acceptfristen.

TopRights CEO Anders Myrbäck kommenterar:
"Resultatet talar sitt tydliga språk - Aktieägare i ChromoGenics vill att bolaget ska gå sin egen väg. Vi respekterar förstås detta och applåderar dem för den starka tilltro de har till ChromoGenics. Processen har samtidigt varit mycket lärorik för oss på TopRight och vi har fått en betydligt bättre inblick i ChromoGenics och hoppas på möjligheter till goda samarbeten i framtiden.

För TopRights del förändrar detta ingenting utan våra ambitioner och målsättningar står kvar. Vi har en urstark orderbok och ska fortsätta växa kraftigt organiskt samtidigt som vi ständigt sonderar efter strategiska förvärv av företag som delar vår kultur, våra värdering och vår drivkraft", säger Anders Myrbäck CEO på TopRight Nordic.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2021, kl. 08:30 CET.  

TopRight Nordic

TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Nu är TopRight Nordic en börsnoterad koncern som, tillsammans med sina helägda dotterbolag Ferm & Persson, HISAB, Visual Solutions och TD Light, tar helhetsgrepp om projekt för innovativa exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer. TopRights kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRight som koncern tar ett helhetsgrepp om projekt både inom nyproduktion och ombyggnad. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl

Inom affärsområdet TopConstruction möts innovation och tradition. Med kompetens från dotterbolagen HISAB och Ferm & Persson skapas konstruktionslösningar med glas eller stål i fokus, där ny teknik smälts samman med befintlig och skapar högkvalitativa innovativa helhetslösningar.

Avancerade stålkonstruktioner, glasfasader, ljudbarriärer eller anpassade interiörer.  Som helhetspartner projekterar, konstruerar, levererar och installerar vi allt inom glas och stål. Vi förverkligar designidéer, restaurerar kulturbyggnader, genomför "total makeovers" av byggnader, skapar smarta interiörlösningar, bygger ljudbarriärer, löser komplicerade stålarbeten och utvecklar avancerade konstruktionslösningar för infrastruktur, fartyg, industrianläggningar, raffinaderier och broar. Oavsett om det handlar om nytillverkning, ombyggnation eller reparationer.

Tekniska nyheter inom energibesparing och miljö vävs successivt samman med traditionella konstruktionslösningar. Våra samarbeten kännetecknas av projektorienterade uppdrag med individuell kundanpassning
Viktig information
Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer, eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för sådana personer.

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6                                      
115 26 Stockholm                                                                   
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com                                                          

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com