TopRight Nordic AB: TopRight medges dispens från tidsfrist för offentliggörande av prospekt avseende förvärvet av ChromoGenics

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer, eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för sådana personer.

TopRight Nordic Aktiebolag (publ) ("TopRight", "Bolaget") har enligt tidigare pressmeddelanden kommunicerat ett offentligt uppköpserbjudande till samtliga aktieägare och optionsinnehavare av serie TO3 i ChromoGenics AB ("ChromoGenics"). Enligt pressmeddelandet daterat den 16 april 2021 ansökte TopRight om dispens från att inom sex veckor efter lämnat erbjudande offentliggöra en erbjudandehandling. Aktiemarknadsnämnden har i ett uttalande beviljat TopRights hemställan om att förlänga tidsfristen med ytterligare sex veckor.

TopRight avser att kommunicera nya datum för offentliggörande av prospektet, acceptfristen och andra viktiga händelser kopplat till erbjudandet när Bolaget får en tydligare bild av handläggningsprocessen hos Finansinspektionen.

Ur Aktiemarknadsnämndens uttalande (2021:25):

"Beslut: Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, TopRight dispens från att inom sex veckor offentliggöra en erbjudandehandling avseende budet på ChromoGenics och fastställer en ny tidsfrist om tolv veckor från budets lämnande."

Uttalandet kan läsas i sin helhet på Aktiemarknadsnämndens hemsida, www.aktiemarknadsnamnden.se

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2021, kl. 08:00 CET. 

TopRight Nordic

TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Med modern glas- och ljusteknologi förbättrar man säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.  

TopRight Nordic som koncern tar ett helhetsgrepp om projekt både inom nyproduktion och ombyggnad. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRight Nordic AB (publ)

Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

Viktig information

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer, eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för sådana personer.