TopRight Nordic AB: Rättelse av kommuniké från TopRights årsstämma 2022

Tidigare utskick av TopRights kommuniké årsstämma 2022 innehöll ett felaktigt stycke om marknadsmissbruksförorningen(M.A.R) vilket nu är rättat.

Aktieägarna i TopRight Nordic AB (publ) höll årsstämma den 13 april 2022 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande:

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen fastställdes. Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden
Styrelsearvodet fastställdes med 90 000 kronor till Lars Celsing och med 0 kronor vardera till övriga ledamöter. Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse
Stämman beslutade om omval av Fredrik Skarke, Lars Celsing, Daniel Moström och Andreas Hall som ledamöter, därtill Johan Lundholm som omvald suppleant. Fredrik Skarke omvaldes även som styrelseordförande.

Revisor och revisorssuppleant
Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor välja auktoriserade revisorn Mikael Jannert som revisor och Mia Funder som revisorssuppleant.

Beslut av stämman
Stämman beslutade styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Beslut om antagande av ny bolagsordning.

  • att §3 bolagets verksamhet kompletteras med "samt handel med värdepapper och finansiell förvaltning"
  • att §4 aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 500 000 kr och högst 6 000 000 kr
  • att i §5 gränserna för antalet aktier ändras med följande nya lydelse:
  • Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000

För ytterligare information vänligen kontakta:  

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic
TopRight är en bolagskoncern - en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig - för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6
115 26 Stockholm
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com