TopRight Nordic AB (publ): Delårsrapport januari – mars 2021

Summering första kvartalet 2021

 • Bekräftade kundorder inom koncernen fram till rapporteringsdatum är 250,3 Mkr. Stor fokus på̊ försäljning ger ökad tillväxt - koncernens totala offertstock uppgår till 534 Mkr
 • Prognostiserad omsättning i koncernen, 12-månader framåt uppskattas till 200 Mkr
 • Lämnar ett frivilligt offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ChromoGenics AB
 • Hemställan om dispens från tidsfrist för offentliggörande av prospekt avseende förvärvet av ChromoGenics AB
 • Ambitiösa planer för Polestar ger fler viktiga beställningar till TOPRIGHT
 • H & M väljer framtidslösning för butiksexponering
 • Ett flertal beställningar på glaslösningar från BRA Bygg, Tornstaden och Västfastigheter som fyller på̊ orderstocken
 • HISAB tar hem viktiga kundavtal från Peab, Serneke, Veidekke och Älvstranden
 • Ytterligare beställningar från ett flertal kunder som valt SMART LED™ för att minska sin energiförbrukning radikalt
 • Ledningen förstärks med affärschefer, säljare och controller för att säkerställa resultat och styrning av företaget
 • COVID-19 har inneburit avsevärt längre leveranstider, framflyttade projekt och intäktförskjutningar

Finansiell översikt Koncern

 • Nettoomsättningen för perioden 1 januari - 31 mars var 27,9 Mkr (6,5 Mkr)
 • Rörelseresultatet uppgår till +0,76 Mkr (+1,4 Mkr) och rörelsemarginalen +2% (+8%)

Finansiell översikt Moderbolaget

 • Nettoomsättningen för perioden 1 januari - 31 mars var 3,8 Mkr (0,39 Mkr)
 • Rörelseresultatet uppgår till -3,7 Mkr (+0,65 Mkr) och rörelsemarginalen till -43% (+10%)

Kommentar: Moderbolagetsverksamhet är starkt projektorienterad och omsättningen varierar mellan perioderna.

Fr.o.m. 01/2021 har vi ändrat principen för redovisning av våra intäkter. Jämförelsebelopp för föregående räkenskapsår har anpassats med hänsyn till detta.

För ytterligare information vänligen kontakta Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com
 
Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2021, kl. 08.30 CET.
Ljusteknikföretaget TopRight är noterad på NGM Nordic MTF

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6  115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com