TopRight Nordic AB (publ): Delårsrapport april – juni 2021

Summering andra kvartalet 2021

 • Bolagets resultat har påverkats av framflyttade och senarelagda projekt, ökade kostnader genom förstärkning av organisationen för att klara bolagets snabba tillväxt, förseningar i utleveranser pga störningar i den globala logistikkedjan samt ej genomfört förvärvsbud av ChromoGenics viket speglar kvartalets rörelseresultat
 • Omsättningen ökade med 9,1% till 26,3 Mkr (24,1 Mkr), med en mycket stark tillväxt i nya order från kund på 120 Mkr under Q2 (25 Mkr)
 • Nettoresultatet uppgick till -9 Mkr (-0,94 Mkr)
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till -11 Mkr (+0,43 Mkr), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -47% (+1%). Rörelseresultatet före avskrivningar från förvärv (EBITA) uppgick till -9,9 Mkr (+1,9 Mkr). Motsvarande EBITA- marginal uppgick till -42% (+7%).
 • Operativt kassaflöde ökade med 174% och uppgick till 7,4 Mkr (-9, 9Mkr)
 • TopRights erbjudande till ChromoGenics aktieägare fullföljs ej
 • Inom affärsområdet Solution utvecklas avtalet med Polestar som ger fler viktiga beställningar för den europiska och nordamerikanska marknaden
 • Inom affärsområdet Construction har man tagit hem ett flertal beställningar på lösningar för BRA Bygg, Tornstaden och Västfastigheter
 • Inom affärsområdet Environment har man tagit hem ytterligare beställningar från ett flertal kunder som valt SMART LED™ för att minska sin energiförbrukning radikalt
 • Bekräftade order från kund 1 juli till rapportdatum är 12,3 Mkr
 • Bekräftade order från kund första halvåret var 145 Mkr
 • Den totala orderstocken inom koncernen fram till rapportdatum är 268 Mkr

Finansiell översikt koncern (andra kvartalet)

 • Nettoomsättningen för perioden 1 april - 30 juni var 26,3 Mkr (24,1Mkr)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -11 Mkr (+0,43 Mkr) och rörelsemarginalen -47% (+1%). Rörelseresultatet före avskrivningar från förvärv (EBITA) uppgick till -9,9 Mkr (+1,9 Mkr). Motsvarande EBITA-marginal uppgick till -42% (+7%).

 Finansiell översikt moderbolaget (andra kvartalet)

 • Nettoomsättningen för perioden 1 april - 30 juni var 4,9 Mkr (2,8 Mkr)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 Mkr (-1,7 Mkr) och rörelsemarginalen till -41% (-62%). Rörelseresultatet före avskrivningar från förvärv (EBITA) uppgick till -2,5 Mkr (-1,7 Mkr). Motsvarande EBITA- marginal uppgick till -35% (-49%).

Finansiell översikt koncern (första halvåret)

 • Nettoomsättningen för perioden 1 januari - 30 juni var 54,2 Mkr (30,7 Mkr)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10,2 Mkr (+1,9 Mkr) och rörelsemarginalen -16% (+4%). Rörelseresultatet före avskrivningar från förvärv (EBITA) uppgick till -8 Mkr (+3,9 Mkr). Motsvarande EBITA- marginal uppgick till -13% (+8%).

Finansiell översikt moderbolaget (första halvåret)

 • Nettoomsättningen för perioden 1 januari - 30 juni var 8,7 Mkr (3,2 Mkr)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,7Mkr (-1,1 Mkr) och rörelsemarginalen till -42% (-11%). Rörelseresultatet före avskrivningar från förvärv (EBITA) uppgick till -5,8 Mkr (-0,3 Mkr). Motsvarande EBITA- marginal uppgick till -37% (-3%).

 

För ytterligare information vänligen kontakta Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2021, kl. 08.30 CET.
Ljusteknikföretaget TopRight är noterad på NGM Nordic MTF

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6  115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com