TopRight Nordic AB: Kommuniké från TopRights årsstämma 2021

Aktieägarna i TopRight Nordic AB (publ) höll årsstämma den 10 maj 2021 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande:

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen fastställdes. Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden
Styrelsearvodet fastställdes med 90 000 kronor till Lars Celsing och med 0 kronor vardera till övriga ledamöter. Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse
Stämman beslutade om omval av Fredrik Skarke, Lars Celsing, Daniel Moström och Andreas Hall som

ledamöter, därtill Johan Lundholm som omvald suppleant. Fredrik Skarke omvaldes även som styrelseordförande.

Revisor och revisorssuppleant
Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor välja Mats Dahlström Revision AB med auktoriserade revisorn Mats Dahlström som huvudansvarig revisor.

Beslut av stämman
Stämman beslutade styrelsens förslag till beslut om att godkänna bemyndigande av förvärv av ChromoGenics

Stämman beslutade styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2021, kl. 17.30 CET.  

Läs mer på www.toprightnordic.com

TopRight Nordic
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Nu är TopRight Nordic en börsnoterad koncern som, tillsammans med sina helägda dotterbolag Ferm & Persson, HISAB, Visual Solutions och TD Light, tar helhetsgrepp om projekt för innovativa exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer. TopRights kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRight Nordic som koncern tar ett helhetsgrepp om projekt både inom nyproduktion och ombyggnad. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6, 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com