Tessin Nordic Holding AB: Styrelsen beslutar om emission av units om cirka 26,3 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt kallar på ytterligare 3 MSEK från befintlig kreditram

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Tessin Nordic Holding AB (”Tessin” eller ”Bolaget”) har idag, med bemyndigande från extra bolagstämma den 30 september 2022, beslutat om en företrädesemission bestående av högst 58 361 667 units, motsvarande högst 175 085 001 aktier och högst 116 723 334 teckningsoptioner (”Företrädesemissionen”). Varje unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner, tillsammans units (”Units”). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,45 SEK per Unit vilket innebär att teckningskursen per aktie uppgår till 0,15 SEK. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras cirka 26,3 MSEK och vid fullteckning och utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 26,8 MSEK. Totalt omfattas Företrädesemissionen av teckningsåtaganden uppgående till cirka 26 procent och av emissionsgarantier uppgående till cirka 34 procent. Sammanlagt omfattas därmed cirka 60 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Styrelsen har även beslutat att kalla på ytterligare 3 MSEK från den befintliga kreditram om totalt 10 MSEK (”Kreditramen”), som ställdes ut till Bolaget av Bizcap AB i augusti 2022.

Företrädesemissionen

Styrelsen i Tessin Nordic Holding AB har idag, med bemyndigande från extra bolagstämma den 30 september 2022, beslutat om Företrädesemissionen bestående av högst 58 361 667 Units (motsvarande högst 175 085 001 aktier och högst 116 723 334 teckningsoptioner), där varje Unit består av tre (3) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 10 november 2022 erhåller en (1) uniträtt per varje en (1) ägd aktie. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En Unit innehåller tre (3) nyemitterade aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 8 november 2022. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 9 november 2022. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från den 14 november 2022 till och med den 28 november 2022.

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,45 SEK per unit, motsvarande 0,15 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 26 262 750 SEK. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolaget tillföras maximalt ytterligare cirka 26 846 367 SEK.

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 4,0 MSEK (inkl. garantiersättning).

Villkor teckningsoptioner

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den 22 maj 2023 till och med den 2 juni 2023, dock lägst 0,10 SEK (kvotvärdet) och högst 0,23 SEK. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023.

Tessin avser att ansöka om att teckningsoptionerna tas upp till handel på Nasdaq First North i samband med slutförandet av Företrädesemissionen, vilket möjliggör för de aktieägare som inte kan eller vill nyttja teckningsoptionerna att i stället omsätta dessa i marknaden. Aktierna och teckningsoptionerna är åtskilda och avses handlas separat på Nasdaq First North.

Bakgrund och motiv

Bolagets verksamhet består i att förmedla kapital från långivare till fastighetsutvecklare i behov av kapital på en skalbar plattform. Tillgången på kapital är en viktig del i att accelerera tillväxten på befintliga marknader och detta görs bl.a. genom att bygga upp samarbeten med institutionella investerare. I den här typen av samarbeten är det naturligt att de institutionella investerarna kräver en riskdelning som initialt innebär en viss påfrestning på likviditeten. På litet längre sikt är dock dessa samarbeten en viktig komponent för att skapa långsiktiga och förutsägbara intäkter. Tillgången till kapital är också viktigt för att kontinuerligt kunna arbeta med att attrahera nya fasighetsutvecklare för att säkerställa att Bolaget har kunder som är i behov av fastighetsfinansiering.

Motivet till Företrädesemissionen är att skapa finansiella förutsättningar för att realisera Bolagets tillväxtstrategi och finansiella mål att uppnå lönsamhet, genom en ökad tillväxt på Bolagets befintliga- och nya marknader. Den förestående kapitalanskaffningen genomförs också för att möjliggöra återbetalning av den Lånefinansiering som upptogs den 10 augusti 2022, samt för att bredda kund- och produktutbudet.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 6,9 MSEK, motsvarande cirka 26 procent av Företrädesemissionen, samt emissionsgarantier om cirka 8,9 MSEK, motsvarande cirka 34 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed 60 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Teckningsförbindelser har lämnats av vissa av Bolagets aktieägare, för fullständig förteckning se det tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som beräknas offentliggöras runt den 10 november 2022. Emissionsgarantierna har lämnats av Mangold Fondkommission AB, Kai Olsen, Bizcap AB och Gerhard Dal. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om motsvarande 15 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, eller motsvarande 17 procent vid ersättning i form av aktier. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Tillväxtprospekt

Ett tillväxtprospekt och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets webbplats www.tessin.com. Beräknad dag för publicering av det tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen är den 10 november 2022.

Preliminär tidplan

8 november 2022Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter9 november 2022Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att erhålla uniträtter10 november 2022Beräknad dag för offentliggörande av tillväxtprospekt10 november 2022Avstämningsdag för erhållande av uniträtter14 november 2022 till och
med 28 november 2022Teckningsperiod för Företrädesemissionen14 november 2022 till och med 23 november 2022Handel i uniträtter14 november 2022 till och med omkring 12 december 2022Handel i BTU (betalade tecknade units)30 november 2022Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen2 december 2022Beräknad likviddag för units tecknade utan stöd av uniträtter7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023.Nyttjandeperiod för teckningsoptioner

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid fullteckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 17 508 500,10 SEK genom emission av högst 175 085 001 aktier. Totalt emitteras högst 116 723 334 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om högst 11 672 333,40 SEK genom utgivande av högst 116 723 334 aktier.

Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen drabbas initialt av en utspädning på 60 procent och om samtliga teckningsoptioner utnyttjas innebär det en ytterligare utspädning om cirka 29 procent.

Kreditram

Bolaget ingick i augusti 2022 ett låneavtal avseende en kreditram med Bizcap AB om totalt 10 MSEK, av vilket Bolaget avropat 3 MSEK i samband med att låneavtalet ingicks. Enligt villkoren i låneavtalet har nu Bolaget avropat ytterligare 3 MSEK från kreditramen. Kreditramen har en uppläggningsavgift om 5,0 procent, motsvarande 500 000 SEK, och löper om längst till och med den 31 maj 2023 till en marknadsmässig ränta om 1,5 procent av Kreditramens avropade likvid per påbörjad månad. Om hela eller delar av lånet inte är återbetalt senast den 31 maj 2023 har Långivaren rätt att konvertera minst 1 MSEK av det då utestående lånebeloppet, inklusive ränta, till aktier till en teckningskurs motsvarande 80 procent av den genomsnittliga volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på First North Growth Market under en period om 10 handelsdagar före konverteringstillfället. Lånet kan återbetalas innan löptidens utgång.

VD-kommentar

”Som Nordens ledande digitala plattform för fastighetsfinansiering har vi byggt en verksamhet som påvisat en stabil tillväxttakt sedan start, tack vare en skalbar plattform kombinerad med nationella och internationella kapitalkällor. Som tidigare kommunicerats, tog bolaget under andra kvartalet 2022, beslut om det nya finansiella målet att nå lönsamhet i slutet av 2023. Emissionen tillsammans med bolagets ökade fokus på kostnadsreducering och sparåtgärder, skapar förutsättningar för en trygg tillväxtresa och att vi uppnår vårt mål om lönsamhet. Kapitalanskaffningen skapar också förutsättningar för att bredda verksamheten med fler finansierings- och låneprodukter”

- Heidi Wik, VD

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiella rådgivare och KANTER Advokatbyrå är legal rådgivare till Tessin Nordic Holding AB i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är information som Tessin Nordic Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2022 kl. 21:30.

För mer information vänligen kontakta:

Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding AB

E-post: heidi@tessin.se

Telefon: +46 70 546 49 61

Om Tessin Nordic Holding AB (publ)

Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 4,3 miljarder kronor i finansiering till mer än 370 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 7 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 3,1 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. E-post: info@fnca.se

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna några uniträtter, betalda tecknade units, aktier eller teckningsoptioner (”Värdepapper”) som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan att teckna units i Tessin kommer endast att ske till berörda genom det prospekt som Tessin avser att offentliggöra.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där deltagande i Företrädesemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Inga Värdepapper har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana Värdepapper till allmänheten i USA. De Värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om Företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

I Storbritannien och inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (“EU”) eller Storbritannien kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag från kravet att offentliggöra prospekt i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad (”Prospektförordningen”) eller förordning (EU) 2017/1129 så som den utgör nationell lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018 (”UK Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen och/eller i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande är utarbetat på grundval av att varje erbjudande om Värdepapper i Storbritannien eller någon medlemsstat i EES som har implementerat Prospektförordningen (var och en, en "Relevant Medlemsstat"), eller UK Prospektförordningen, kommer att göras i enlighet med ett undantag enligt Prospektförordningen, från kravet att offentliggöra ett prospekt för erbjudanden av Värdepapper. Följaktligen får varje person i den Relevanta Medlemsstaten, som är föremål för erbjudandet och som deltar i Företrädesemissionen, i varje enskilt fall endast göra det under omständigheter där det inte uppstår någon skyldighet för Tessin eller någon annan tredje part att offentliggöra ett prospekt i enlighet med artikel 3 i Prospektförordningen eller UK Prospektförordningen eller komplettera ett prospekt enligt artikel 23 i Prospektförordningen eller UK Prospektförordningen. Varken Tessin eller Mangold Fondkommission har godkänt, och inte heller godkänner, att lämna något erbjudande av Värdepapper genom någon finansiell mellanhand, annat än att Mangold Fondkommission och andra värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter och betalda tecknade aktier. Varken Tessin eller Mangold Fondkommission har godkänt, och inte heller godkänner, att lämna något erbjudande om Värdepapper under omständigheter där en skyldighet uppstår för Tessin eller någon annan tredje part att publicera eller komplettera ett prospekt.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande endast till personer som (i) befinner sig utanför Storbritannien, (ii) har professionell erfarenhet av frågor relaterade till investeringar och som omfattas av definitionen i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) (”Föreskriften”), (iii) som är personer som faller inom artikel 49(2)(a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) av Föreskriften eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att engagera sig i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000, i dess nuvarande lydelse) i samband med utgivande av eller försäljning av några Värdepapper på annat sätt lagligen kan delges eller föranleds att delges (alla sådana personer betecknas tillsammans ”Relevanta Personer”). Informationen i detta pressmeddelande får inte ligga till grund för agerande eller förlitas på av någon annan person än Relevanta Personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som informationen i detta pressmeddelande hänför sig till är endast tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Tessins avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Tessin har gjort efter bästa förmåga men som Tessin inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Tessin. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Denna information är sådan information som Tessin Nordic Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-11-02 21:30 CET.

Bifogade bilder

IMG 5400

Bifogade filer

Tessin Nordic Holding AB: Styrelsen beslutar om emission av units om cirka 26,3 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt kallar på ytterligare 3 MSEK från befintlig kreditram