Tessin Nordic Holding AB säkrar lånefinansiering

Tessin Nordic Holding AB (”Tessin” eller ”Bolaget”) ingår ett avtal om en kreditram om totalt högst 10 MSEK utställd av Bizcap AB och ser samtidigt över möjligheten att genomföra en företrädesemission i syfte att refinansiera kreditramen och säkra Bolagets långsiktiga finansiering under fjärde kvartalet 2022.

Kreditramen

Bolaget har ingått ett låneavtal avseende en kreditram med Bizcap AB om totalt 10 MSEK av vilket Bolaget avropat 3 MSEK i samband med att låneavtalet ingicks. Därutöver har Bolaget möjlighet att avropa ytterligare upp till 7 MSEK. För att refinansiera upptagna lån och säkra Bolagets långsiktiga finansiering ser Bolaget över möjligheterna att genomföra en företrädesemission under fjärde kvartalet 2022.

Kreditramen har en uppläggningsavgift om 5,0 procent, motsvarande 500 000 SEK, och löper om längst till och med den 31 maj 2023 till en marknadsmässig ränta om 1,5 procent av Kreditramens avropade likvid per påbörjad månad. Om hela eller delar av lånet inte är återbetalt senast den 31 maj 2023 har Långivaren rätt att konvertera minst 1 MSEK av det då utestående lånebeloppet, inklusive ränta, till aktier till en teckningskurs motsvarande 80 procent av den genomsnittliga volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på First North Growth Market under en period om 10 handelsdagar före konverteringstillfället. Lånet kan återbetalas innan löptidens utgång.

Styrelsen bedömer att kreditramen och företrädesemissionen kommer att ge finansiellt utrymme för att driva Bolaget i linje med den strategiska inriktningen att uppnå lönsamhet i slutet av 2023.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med upptagandet av Kreditramen.

För mer information, kontakta:

Heidi Wik, VD Tessin Nordic Holding AB (publ)
Tel: +46 70 546 49 61
E-post: heidi@tessin.se

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 4,3 miljarder kronor i finansiering till mer än 370 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 7 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 3,1 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 4,3 miljarder kronor i finansiering till mer än 370 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 7 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 3,1 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se

Denna information är sådan information som Tessin Nordic Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-10 14:15 CEST.

Bifogade bilder

Tessin

Bifogade filer

Tessin Nordic Holding AB säkrar lånefinansiering