Tessin Nordic Holding AB (publ) offentliggör utfall i tilläggserbjudande till kvarvarande minoritetsaktieägare i dotterbolaget Tessin Nordic AB (publ)

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Tessin Nordic Holding AB (publ), org.nr 559085-5721 (”Bolaget”) offentliggjorde den 8 mars 2022 ett tilläggserbjudande i form av en riktad nyemission av aktier mot betalning med apportegendom till de kvarvarande minoritetsaktieägarna i dotterbolaget Tessin Nordic AB (publ) (”Dotterbolaget”). I syfte att ge kvarvarande aktieägare i Tessin som inte accepterat erbjudandet om att överlåta sina aktier ytterligare en möjlighet att anmäla sig i erbjudandet förlängdes anmälningsperioden till och med den 5 april 2022. Vid utgången av den förlängda anmälningsperioden har Bolaget erhållit anmälningar från aktieägare representerandes totalt cirka 0,47 procent av totala antalet aktier och röster i Dotterbolaget.

Vid utgången av den förlängda anmälningsperioden har tilläggserbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 31 935 aktier i Dotterbolaget, motsvarande cirka 0,47 procent av totala antalet aktier och röster i Dotterbolaget. Tilläggserbjudandet innebar att aktieägarna i Dotterbolaget för en aktie i Dotterbolaget erbjöds 15,5 nyemitterade aktier i Bolaget. För det fall de som har rätt att teckna de nya aktierna är berättigade till fraktioner, dvs del av aktie, har antalet aktier som aktieägaren erbjuds i Bolaget avrundats nedåt. Bolaget har sedan tidigare erhållit 6 778 306 aktier, motsvarande cirka 98,83 procent av totala antalet aktier och röster i Dotterbolaget, vid de två erbjudanden till aktieägarna i Dotterbolaget som lämnades under 2021. Efter tilläggserbjudandets genomförande kommer Bolaget erhållit totalt 6 810 241 aktier i Dotterbolaget, motsvarande cirka 99,59 procent av totala antalet aktier och röster i Dotterbolaget.

Styrelsen har fattat beslut om tilldelning av aktierna i tilläggserbjudandet och apportemissionen bestående av 494 991 nyemitterade aktier i Bolaget kommer inom kort att lämnas in för registrering hos Bolagsverket. Så snart Bolagsverket har registrerat apportemissionen kommer aktierna att bokas ut till de aktieägare som accepterat erbjudandet och deltagit i tilläggserbjudandet. Genom tilläggserbjudandet och apportemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 49 499,10 kronor, innebärandes en utspädning för befintliga aktieägare i Bolaget om 0,42 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter tilläggserbjudandet.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2022, kl. 17:25 CET.

För ytterligare information kontakta:

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58,000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 3,9 miljarder kronor i finansiering till mer än 300 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av runt 7 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 2,8 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se

Bifogade bilder

Tessin

Bifogade filer

Tessin Nordic Holding AB (publ) offentliggör utfall i tilläggserbjudande till kvarvarande minoritetsaktieägare i dotterbolaget Tessin Nordic AB (publ)