Tessin Nordic Holding AB (publ) offentliggör utfall i tilläggserbjudande till kvarvarande minoritetsaktieägare i dotterbolaget Tessin Nordic AB (publ) samt förlänger anmälningsperioden

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Tessin Nordic Holding AB (publ), org.nr 559085-5721 (”Bolaget”) offentliggjorde den 8 mars 2022 ett tilläggserbjudande i form av en riktad nyemission av aktier mot betalning med apportegendom till de kvarvarande minoritetsaktieägarna i dotterbolaget Tessin Nordic AB (publ) (”Dotterbolaget”). Vid utgången av anmälningsperioden har Bolaget erhållit anmälningar från aktieägare representerandes cirka 0,44 procent av totala antalet aktier och röster i Dotterbolaget.

Vid utgången av anmälningsperioden den 29 mars 2022 har tilläggserbjudandet accepterats av aktieägare representerande 30 048 aktier i Dotterbolaget, motsvarande cirka 0,44 procent av totala antalet aktier och röster i Tessin. Bolaget har sedan tidigare erhållit 6 778 306 aktier motsvarande cirka 98,83 procent av totala antalet aktier och röster i Dotterbolaget vid de två erbjudanden till aktieägarna i Dotterbolaget som lämnades under 2021. I syfte att ge de kvarvarande aktieägare i Dotterbolaget som inte anmält sig i tilläggserbjudandet ytterligare en möjlighet att överlåta sina aktier har styrelsen beslutat att förlänga anmälningsperioden till och med den 5 april 2022.

Tilläggserbjudandet innebär att aktieägarna i Dotterbolaget för en aktie i Tessin erbjuds 15,5 nyemitterade aktier i Bolaget. För det fall de som har rätt att teckna de nya aktierna är berättigade till fraktioner, dvs del av aktie, kommer antalet aktier som aktieägaren erbjuds i Bolaget att avrundas nedåt.

Slutligt utfall i tilläggserbjudandet beräknas offentliggöras den 6 april 2022 och styrelsen i Bolaget kommer därefter besluta om tilldelning av aktierna samt initiera registrering av apportemissionen hos Bolagsverket.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2022, kl. 14:15 CET.

För ytterligare information kontakta:

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller en inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA om de inte registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), eller erbjuds i en transaktion som undantas från, eller inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig statlig lag i USA. Erbjudandet och försäljningen av värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller enligt tillämpliga värdepappersrättsliga lagar i Australien, Kanada eller Japan. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inget offentligt erbjudande avseende värdepapperna som omnämns häri kommer att lämnas i Sverige, i USA eller i någon annan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”) eller i Prospektförordningen såsom den införlivas i inhemsk brittisk rätt genom den vid var tid gällande och kompletterade brittiska European Union (Withdrawal) Act 2018 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i Storbritannien eller något EES-land och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med Tilläggserbjudandet.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller avses identifiera de risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut avseende Tilläggserbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Om du inte förstår innehållet i detta pressmeddelande bör du konsultera en auktoriserad finansiell rådgivare.

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58,000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 3,9 miljarder kronor i finansiering till mer än 300 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av runt 7 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 2,8 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se

Bifogade bilder

Tessin

Bifogade filer

Tessin Nordic Holding AB (publ) offentliggör utfall i tilläggserbjudande till kvarvarande minoritetsaktieägare i dotterbolaget Tessin Nordic AB (publ) samt förlänger anmälningsperioden