Tessin Nordic Holding AB (publ) meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram I 2022/2025 och incitamentsprogram II 2022/2025

Vid årsstämma den 18 maj 2022 i Tessin Nordic Holding AB (publ), org.nr 559085-5721, (”Bolaget” eller ”Tessin”) beslutades att införa incitamentsprogram I 2022/2025 som riktas till medlemmar av koncernledning och andra ledningspersoner samt externa styrelseledamöter i dotterbolag och övriga nyckelpersoner och som omfattar 1 300 000 teckningsoptioner samt incitamentsprogram II 2022/2025 som riktas till styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget och som omfattar 340 000 teckningsoptioner. Tessin kan idag meddela att incitamentsprogram I 2022/2025 och incitamentsprogram II 2022/2025 fulltecknats.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i Tessin till en teckningskurs om 1,30 kronor, vilket motsvarar 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 maj 2022 till och med den 2 juni 2022. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna kan ske från och med den 23 juni 2025 till och med den 22 september 2025.

För ytterligare information om de fullständiga villkoren se pressmeddelanden från den 12 april 2022 samt den 18 maj 2022 som återfinns på Bolagets hemsida.

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 4,1 miljarder kronor i finansiering till mer än 350 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av runt 7 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 2,9 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se

Bifogade bilder

Tessin

Bifogade filer

Tessin Nordic Holding AB (publ) meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram I 2022/2025 och incitamentsprogram II 2022/2025