Tessin Nordic Holding AB offentliggör prospekt inför företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Tessin Nordic Holding AB (”Tessin” eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 2 november 2022 upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Styrelsen i Tessin beslutade den 2 november 2022 att genomföra en emission av högst 58 361 667 units, motsvarande högst 175 085 001 aktier och högst 116 723 334 teckningsoptioner, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), med stöd av bemyndigande från extra bolagstämma den 30 september 2022. Styrelsen i Bolaget har med anledning av Företrädesemissionen och inför teckningsperiodens inledande måndag den 14 november 2022, upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som idag, den 10 november 2022, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,45 SEK per unit, motsvarande 0,15 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Givet att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 26,3 MSEK före emissionskostnader om cirka 4 MSEK.

Om samtliga teckningsoptioner som kan komma att emitteras i Företrädesemissionen utnyttjas för tecknande av nya aktier kommer Bolaget tillföras maximalt ytterligare cirka 26,8 MSEK.

Offentliggörande av Prospektet

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://tessin.com/sv/investerarrelationer/foretradesemission-2022/) och kommer även att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida (https://mangold.se/aktuella-emissioner/) och på Finansinspektionens hemsida (https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/). Instruktioner för anmälan kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida samt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida.

Preliminär tidplan

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter8 november 2022Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att erhålla uniträtter9 november 2022Avstämningsdag för erhållande av uniträtter10 november 2022Teckningsperiod14 november 2022 – 28 november 2022Handel i uniträtter14 november 2022 – 23 november 2022Handel i BTU14 november 2022 till och med omkring den 12 december 2022Offentliggörande av utfallet30 november 2022

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiella rådgivare och KANTER Advokatbyrå KB är legala rådgivare till Tessin Nordic Holding AB i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Heidi Wik, VD Tessin Nordic Holding AB
E-post: heidi@tessin.se

Telefon: +46 70 546 49 61

Hemsida: https://tessin.com/sv/

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. E-post: info@fnca.se

Om Tessin Nordic Holding AB (publ)

Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 4,5 miljarder kronor i finansiering till mer än 380 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 8 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 3,2 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna några uniträtter, betalda tecknade units, aktier eller teckningsoptioner (”Värdepapper”) som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan att teckna units i Tessin sker endast till berörda genom det prospekt som Tessin offentliggjort.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där deltagande i Företrädesemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Inga Värdepapper har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana Värdepapper till allmänheten i USA. De Värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om Företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

I Storbritannien och inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (“EU”) eller Storbritannien kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag från kravet att offentliggöra prospekt i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad (”Prospektförordningen”) eller förordning (EU) 2017/1129 så som den utgör nationell lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018 (”UK Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen och/eller i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande är utarbetat på grundval av att varje erbjudande om Värdepapper i Storbritannien eller någon medlemsstat i EES som har implementerat Prospektförordningen (var och en, en "Relevant Medlemsstat"), eller UK Prospektförordningen, kommer att göras i enlighet med ett undantag enligt Prospektförordningen, från kravet att offentliggöra ett prospekt för erbjudanden av Värdepapper. Följaktligen får varje person i den Relevanta Medlemsstaten, som är föremål för erbjudandet och som deltar i Företrädesemissionen, i varje enskilt fall endast göra det under omständigheter där det inte uppstår någon skyldighet för Tessin eller någon annan tredje part att offentliggöra ett prospekt i enlighet med artikel 3 i Prospektförordningen eller UK Prospektförordningen eller komplettera ett prospekt enligt artikel 23 i Prospektförordningen eller UK Prospektförordningen. Varken Tessin eller Mangold Fondkommission har godkänt, och inte heller godkänner, att lämna något erbjudande av Värdepapper genom någon finansiell mellanhand, annat än att Mangold Fondkommission och andra värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter och betalda tecknade aktier. Varken Tessin eller Mangold Fondkommission har godkänt, och inte heller godkänner, att lämna något erbjudande om Värdepapper under omständigheter där en skyldighet uppstår för Tessin eller någon annan tredje part att publicera eller komplettera ett prospekt.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande endast till personer som (i) befinner sig utanför Storbritannien, (ii) har professionell erfarenhet av frågor relaterade till investeringar och som omfattas av definitionen i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) (”Föreskriften”), (iii) som är personer som faller inom artikel 49(2)(a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) av Föreskriften eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att engagera sig i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000, i dess nuvarande lydelse) i samband med utgivande av eller försäljning av några Värdepapper på annat sätt lagligen kan delges eller föranleds att delges (alla sådana personer betecknas tillsammans ”Relevanta Personer”). Informationen i detta pressmeddelande får inte ligga till grund för agerande eller förlitas på av någon annan person än Relevanta Personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som informationen i detta pressmeddelande hänför sig till är endast tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Tessins avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Tessin har gjort efter bästa förmåga men som Tessin inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Tessin. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Bifogade bilder

Tessin

Bifogade filer

Tessin Nordic Holding AB offentliggör prospekt inför företrädesemission