TESSIN NORDIC HOLDING AB KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SYFTE ATT MÖJLIGGÖRA EVENTUELL FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen i Tessin Nordic Holding AB (”Tessin” eller ”Bolaget”) har, i syfte skapa beredskap för att kunna genomföra en företrädesemission under fjärde kvartalet 2022 i enlighet med Bolagets pressmeddelande av den 10 augusti 2022, beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 30 september 2022 för att besluta om nödvändiga justeringar av bolagsordningen samt bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner. Styrelsen har dock ännu inte fattat något beslut om att genomföra en emission. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 4,3 miljarder kronor i finansiering till mer än 370 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 7 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 3,1 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. E-post: info@fnca.se

Denna information är sådan information som Tessin Nordic Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-30 17:30 CEST.

Bifogade bilder

Tessin

Bifogade filer

TESSIN NORDIC HOLDING AB KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SYFTE ATT MÖJLIGGÖRA EVENTUELL FÖRETRÄDESEMISSION