Tessin fortsätter leverera tillväxt under årets andra kvartal

Stockholm, Sverige - Tessin Nordic Holding AB (publ) (NASDAQ: TESSIN) – Nordens ledande digitala investeringsplattform för fastighetsprojekt offentliggör delårsrapport för perioden april – juni 2022. Under det andra kvartalet levererar bolaget sin högsta nettoomsättning sedan bolaget startades och en fortsatt tillväxt med 14 procent vilket är ett tydligt bevis på att företagets affärsmodell står sig starkt.

”Vi fortsätter året med ytterligare ett kvartal med stabil tillväxt i ryggen. Det visar på hållbarheten i vår affärsmodell och ger oss  goda förutsättningar att möta marknadens förväntningar och uppnå lönsamhet i slutet av 2023. Investeringsviljan bland våra privata och institutionella investerare är fortsatt god och vårt erbjudande är ett mycket bra alternativ till börsen i och med att efterfrågan på fastighetsfinansiering fortsatt är stort." kommenterar Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding AB (publ).


Periodens nyckeltal

April – juni 2022

Nettoomsättningen ökade med 14 procent uppgick till 15,1 MSEK (13,3 MSEK)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,5 MSEK (-61,7 MSEK)*
Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,4 MSEK (-61,2 MSEK)*
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,06 SEK (-1,73 SEK)
Under kvartalet ökade värdet av förmedlade lån med 6 procent och uppgick till 353 MSEK (333 MSEK)
* Jämförelsetalet från samma period föregående år innehåller en resultatmässig engångspost på -57 MSEK till följd av redovisningsregler för omvända rörelseförvärv.

Väsentliga händelser under perioden

  • I maj tecknade Tessin ett avtal med en ledande europeisk kapitalförvaltare. Avtalet innebär ett initialt åtagande på en miljard SEK att investeras via Tessins digitala plattform i lån för bostadsutvecklingsprojekt i Sverige.
  • Vid årsstämman i maj beslutades att införa incitamentsprogram och i slutet av juni fulltecknades programmen.

Väsentliga händelser efter perioden

  • I juli meddelade Tessin att man reviderar sin tillväxtstrategi för att snabbare uppnå lönsamhet. Strategin med planerade åtgärder innebär kostnadsbesparingar och omstruktureringar. Bolagets finansiella målsättning är att uppnå lönsamhet i slutet av 2023.

Delårsrapporten för perioden i sin helhet bifogas.

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Denna information är sådan information som Tessin Nordic Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-07-20 08:30 CEST.

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 4,3 miljarder kronor i finansiering till mer än 370 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 7 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 3,1 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se

Bifogade bilder

Heidi Wik VD Tessin Nordic Holding AB

Bifogade filer

Delårsrapport April Juni 2022 Tessin Nordic Holding AB