Term sheet för Cortus Energys Woodroll®-teknik för metanolproduktion för norsk sjöfart

Cortus Energy har ingått ett Term sheet (föravtal) med det norska bolaget Glocal Green AS efter genomförd teknisk verifiering av förgasning av skogsrester för tillverkning av förnybar metanol för sjöfart. Parterna fortsätter arbetet framåt kring två projekt, ett i Ålesund och det andra i Øyer. Den tekniska verifieringen har utförts av det norska forskningsinstitutet SINTEF i Trondheim.

Förnybar Metanol för sjöfart är den lösning som shippingindustrin i Norge anser som en realistisk väg till att avveckla fossila bränslen och framtidssäkra industrin. Valet av förnybar metanol grundar sig på kapaciteten för energilagring på fartyg, säkerhet och logistik men också det faktum att det går att konvertera fartyg som idag går på fossila bränslen till metanoldrift. Marknaden för förnybar metanol som bränsle till sjöfarten förutspås bli en miljardmarknad under de kommande tio åren. Glocal Green samarbetar med ledande nordiska aktörer inom maritim industri.

Målsättningen med detta Term sheet är att påskynda projekteringen av två anläggningar för grön metanol och finansieringen av dessa. Situationen för biobränslen i Norge är gynnsam. Både biologiska restprodukter som inte används samt restprodukter som idag exporteras kan istället användas regionalt för värdeskapande genom tillverkning av förnybar metanol.

Glocal Green är ett nystartat bolag som är inriktat på projektering av förnybar energi som har erhållit offentligt Norskt stöd för den tekniska verifieringen. Norge satsar årligen miljardbelopp på en grön omställning av den maritima industrin. Ett långsiktigt industrisamarbete mellan Norge och Sverige har inletts under maj månad. Glocal Green och Cortus presenterade i samband med Industridelegationsmötet i Göteborg den 3e maj sitt biometanolsamarbete.

Parterna gör bedömningen att de båda projekten kommer att genomföras och förväntar en första engineeringorder på WoodRoll® 2.0 under andra halvan av 2022.

”Det är en stor glädje för oss att tillsammans med Glocal Green finna en väg in mot gröna transportbränslen för sjöfart i Norge som i sammanhanget kan öppna marknaden i flera länder för grön sjöfart”, säger Cortus grundare och vVD Rolf Ljunggren.

”Positioneringen på marknaden för förnybara bränslen förstärks ytterligare med detta norska samarbete”, säger Håkan Sigfridsson, VD i Cortus.

”Cortus unika WoodRoll®-teknik framstår som den mest effektiva tekniken för en resurs- och kostnadseffektiv produktion av biometanol för norsk sjöfart och maritim industri. Detta avtal är ett steg för att komma vidare med kommersialiseringen av grön metanolproduktion i Norge snabbt som möjligt”, säger Dag Nikolai Ryste, Administrerande direktör i Glocal Green AS.

För ytterligare information avseende Cortus Energy, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD

Tel: +46 8 588 866 30

www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under uppstart 2022. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser

Om Glocal Green AS

Glocal Green AS är ett norskt företag som ska bygga upp produktion av grön förnybar biometanol. Företaget ser produktionen av biometanol i ett komplett värdekedjeperspektiv där man har ingått samarbete med aktörer både uppströms och nedströms, ända till större och mindre aktörer inom distribution, transport och sjöfart.

Just hela värdekedjan, med ett etablerat regelsystem och en befintlig infrastruktur för en produkt till ett konkurrenskraftigt pris, är det som gör energi- och vätgasrik biometanol till det utmärkta substitut för fossila bränslen.

Den totala marknaden och potentialen för biometanol är enorm, inte minst när man även räknar in den enorma marknaden inom den kemiska industrin.Glocal Green projekterar idag på två produktionsplatser i Norge. Råvarusituationen och inte minst marknadspotentialen tyder på många fler produktionsenheter.

Lokala lösningar för en global utmaning - lokala råvaror för en global marknad.

www.glocalgreen.com

Bilaga