Tellusgruppen i Sverige AB: Tellusbarn lanserar fyra verksamhetsprofiler och öppnar två nya enheter

För att möta upp efterfrågan och bredden av preferenser bland vårdnads­havare och svara upp mot variationer och olikheter i barnens behov, lanserar nu Tellusbarn fyra distinkta verksamhetsprofiler för sina förskolor. Samtidigt öppnas två nya enheter; en i Upplands Väsby och en i Österåker.

Olikheterna i efterfrågan från vårdnadshavare grundar sig på att Tellusbarn bedriver verk­samhet i bostadsområden med varierande socioekonomiska förutsättningar och starkt skiftande bebyggelsemiljöer.

- Med verksamhet i 27 förskolor har det blivit allt tydligare att skillnader i barnens behov och förutsättningar samt vårdnadshavarnas önskemål, nödvändiggör att vi behöver tydliggöra och bredda vårt erbjudande, säger Bijan Fahimi, vd för Tellusgruppen.

- Samhället blir alltmer heterogent, vilket påverkar vårdnadshavarnas och medarbetarnas preferenser och förutsättningar. Förmågan att möta denna växande heterogenitet kommer, enligt vår uppfattning, blir allt viktigare. Dessutom har skilda inriktningar på de verksam­heter vi förvärvat ökat framväxten av en mångfald av profiler och breddat vårt erbjudande, säger Fahimi.

-Samtidigt öppnar vi två nya enheter, fortsätter han. Kulturförskolan Smedby i Upplands Väsby med 100 barnplatser har redan påbörjat sin verksamhet, och friluftsförskolan Svartgarn i Österåker med lika många platser startar sin verksamhet till höstterminen.

För att möta upp och stadfästa denna utveckling och skapa en tydlig helhet, har Tellusbarn grupperat sina förskolor under fyra profiler:

  • Kulturförskolor: 10 Enheter
  • Friluftsförskolor: 6 enheter
  • Tvåspråkiga förskolor: 6 enheter
  • Nyckelförskolor: 5 enheter.

Med tydliga profiler kan förskolorna kraftsamla och arbeta fokuserat kring ett konkret erbjudande och därmed utveckla sina verksamheter på ett tydligt sätt. Med ett flertal tydliga profiler hos Tellusbarns förskolor kommer erbjudandet att bli än mer varierat och också attraktivt inte bara för vårdnadshavare utan också för nuvarande och framtida medarbetare.

Under 2022 växer Tellusbarn med två nya förskolor. Tillväxten ökar ytterligare under nästa år med fler nya enheter. Lanseringen av de fyra profilerna ger Tellusbarn och Tellusgruppen möjlighet att kombinera en hög tillväxt med en förmåga att anpassa verksamheten efter lokala förutsättningar.

Kort beskrivning av förskolornas profiler

Kulturförskolor

Tellusbarn kulturförskolor är inriktade på musik, skapande och drama. Barnen får utlopp för sin kreativitet i alla tänkbara former. Här är skapandeprocessen i sig viktig. I den väcks barnens nyfikenhet, med nya upptäckter och stimulans till samspel och fantasi.

Friluftsförskolor

Genom att kontinuerligt vistas i naturen skapas intresse och förståelse för natur, växter och djur tidigt i livet. Många av de upplevelser som barnen på friluftsförskolorna får vara med om äger därför rum i och med hjälp av naturen.

Tvåspråkiga förskolor

Språk är barnets främsta redskap för att kommunicera, tänka och lära. I de tvåspråkiga för­skolorna väcker vi barnets lust och nyfikenhet att tillägna sig ett andra språk. Vi vill stärka barnen och utformar ett sammanhang där språk, identitet och lärande blir en helhet.

Nyckelförskolor

Många barn på Tellusbarns förskolor har ett annat modersmål än svenska. Därför arbetar vi på nyckelförskolorna ständigt för att anpassa våra metoder för att ge barnen en god grund i det svenska språket. Då får barnen en av de viktigaste nycklarna till en väg in i det svenska samhället.

Mer om Tellusbarns förskolor och profiler på www.tellusbarn.se