Teckningsperioden i Emotra ABs företrädesemission inleds idag den 28 maj 2021

Idag, den 28 maj 2021, inleds teckningsperioden i Emotra ABs ("Emotra" eller "Bolaget") företrädesemission av s.k. units, vilken offentliggjordes den 22 april 2021 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är täckt till cirka 9,5 MSEK, motsvarande 100 procent genom tecknings- och garantiåtaganden, och Bolaget kommer att tillföras cirka 9,5 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen kommer medföra en emission av högst 31 772 672 nya aktier, 15 886 336 teckningsoptioner av serie TO 2 och högst 15 886 336 teckningsoptioner av serie TO 3 ("Teckningsoptionerna"). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,60 SEK per unit, motsvarande 0,30 SEK per aktie. Företrädesemissionen är täckt till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, och Bolaget kommer att tillföras cirka 9,5 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kan Bolaget komma att tillföras ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 22,2 MSEK.

Offentliggörande av investeringsmemorandum

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till Memorandumet. Memorandum och anmälningssedel kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.emotra.se), Mangold Fondkommissions hemsida (https://mangold.se/aktuella-emissioner/) och även på Spotlight Stock Markets hemsida (https://www.spotlightstockmarket.com/).

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

28 maj 2021 - 8 juni 2021                               Handel i uniträtter på Spotlight Stock Market.

28 maj 2021 - 11 juni 2021                            Teckningsperiod för Företrädesemissionen.

28 maj 2021                                                       Handel i BTU på Spotlight Stock Market till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket

15 juni 2021                                                       Beräknad dag för offentliggörande av utfall.

18 juni 2021                                                       Likviddag för units tecknade utan stöd av uniträtter.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Qap-Legal är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.