Teckningsperioden i Cortus Energys företrädesemission inleds idag

PRESSMEDDELANDE                                

Stockholm, onsdagen den 30 juni 2021

Idag, den 30 juni 2021, inleds teckningsperioden i Cortus Energy AB:s (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) förestående företrädesemission av units, vilken offentliggjordes den 18 juni 2021 (”Företrädesemissionen”).

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 30 juni 2021 till och med den 14 juli 2021. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 14 juli 2021.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Teckningsperiod: 30 juni 2021 – 14 juli 2021
  • Handel med uniträtter: 30 juni 2021 – 9 juli 2021
  • Företrädesrätt: För varje en (1) på avstämningsdagen den 28 juni 2021 innehavd aktie erhölls en (1) uniträtt och femtiofyra (54) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
  • Unit: En (1) unit innehåller sex (6) nyemitterade aktier, tre (3) teckningsoptioner av serie TO8 och två (2) teckningsoptioner av serie TO9.
  • Teckningskurs: 2,40 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
  • Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 64,8 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 129,5 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas totalt till cirka 70,0 procent av teckningsförbindelser (cirka 8,76 procent) och garantiåtaganden (cirka 61,24 procent).

Teckning med företrädesrätt

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 28 juni 2021 var registrerade i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) och för Bolagets räkning förda aktieboken, direktregistrerade aktieägare, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear samt ett aktieägarbrev från Mangold. För det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln, som finns tillgänglig på Mangolds hemsida www.mangold.se/aktuella-emissioner/, användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget var förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel från Euroclear. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller dock ett aktieägarbrev från Mangold. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan om teckning utan företrädesrätt genom förvaltare sker enligt instruktioner från respektive förvaltare. För teckning genom en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare. Anmälan om teckning utan företrädesrätt i övrigt sker genom att skicka in en anmälningssedel via post eller e-post till Mangold alternativt genom elektronisk teckning med Bank-ID på Mangolds hemsida. Anmälningssedel samt elektronisk teckning är tillgängligt på Mangolds hemsida www.mangold.se/aktuella-emissioner/.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare och Synch Advokat AB har agerat legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2021.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna konvertibler i Cortus Energy och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cortus Energy i någon jurisdiktion, varken från Cortus Energy eller från någon annan.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Cortus Energys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Cortus Energy lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Bilaga