Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1 inleds i dag den 24 januari 2023

I dag, den 24 januari 2023, inleds teckningsperioden för de teckningsoptioner av serie TO1 (”Teckningsoptionerna” eller ”TO1”) som emitterades i samband med Paydrive ABs (publ) (”Paydrive” eller ”Bolaget”) notering på NGM Nordic SME under sista kvartalet 2021.

Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 7 februari 2023. En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 9,65 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Paydrive tillföras cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 7 februari 2023, alternativt säljer Teckningsoptionerna senast den 3 februari 2023. Notera att sista teckningsdag kan skilja sig mellan olika förvaltare och att det därmed är viktigt att kontakta sin förvaltare för ytterligare information kring sista teckningsdag.

Villkor för Teckningsoptionerna av serie TO1 i sammandrag:

Nyttjandeperiod: 24 januari – 7 februari 2023.

Villkor: En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 9,65 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym: Maximalt cirka 7,5 MSEK.

Sista dag för handel: 3 februari 2023.

Om du har dina Teckningsoptioner förvaltarregistrerade
I det fall Teckningsoptionsinnehavaren har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar vidare om tillvägagångssätt för att nyttja sina Teckningsoptioner.

För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina Teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av Teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas.

Om du har dina Teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)
En elektronisk anmälningssedel finns tillgänglig på Mangold Fondkommissions AB:s hemsida (https://www.mangold.se) för signering via BankID. En fysisk anmälningssedel kommer även skickas ut till direktregistrerade Teckningsoptionsinnehavare. Notera dock att en vidimerad ID-kopia kommer behöva skickas tillsammans med den fysiska anmälningssedeln. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel samt likvid ska vara Mangold Fondkommission tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln.

Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Mangold Fondkommission ersätts Teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

För mer information, kontakta:
Carl Johan Thorsell, VD Paydrive
Mail: cj.thorsell@paydrive.se
Tel: +46 702 409 146
Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: +46 8 5277 5020.

Om Paydrive AB (publ)
Insurtechbolaget Paydrive grundades 2013 av Andreas Broström och erbjuder sedan 2016 bilförsäkringar i Sverige till konsumenter och företag. Med Paydrive betalar kunderna bara för de antal mil de faktiskt kör och premieras för säker körning genom en rabatterad försäkringspremie. Bolagets unika algoritm QOTA (Quarterly optimized Telematics Algorithm) bygger på över 421 miljoner kilometer med kördata som kontinuerligt förädlas för att behandla fler riskreducerande telematikparametrar. Därigenom kan man erbjuda personliga bilförsäkringar som uppmuntrar till säker, hållbar och kostnadseffektiv körning. Paydrive vann Svenska Försäkringsföreningens årliga pris 2019 och är sedan 2021 noterat på Nordic SME, Nordic Growth Market (Börse Stuttgart Group).

Bifogade filer

Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1 inleds i dag den 24 januari 2023