Teckningsoptioner av serie TO9 i Cortus Energy AB tecknades till cirka 86 procent och Cortus Energy AB tillförs cirka 7,4 MSEK

PRESSMEDDELANDE                                

Stockholm, torsdagen den 2 juni 2022


Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna, vilka emitterades under det tredje kvartalet 2021. Totalt nyttjades 46 399 234 teckningsoptioner, motsvarande cirka 86 procent av utestående teckningsoptioner, för teckning av 46 399 234 aktier till en teckningskurs om 0,16 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Cortus Energy cirka 7,4 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO9 pågick under perioden från och med den 17 maj 2022 till och med den 31 maj 2022. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO9 var 0,16 SEK.

Totalt nyttjades 46 399 234 teckningsoptioner för teckning av 46 399 234 aktier, innebärandes att cirka 86 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO9 nyttjades.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO9 ökar antalet aktier i Cortus Energy med 46 399 234 aktier, från 1 825 850 800 aktier till totalt 1 872 250 034 aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 391 977,02 SEK, från 54 775 524,00 SEK till 56 167 501,02 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner uppgår utspädningen till cirka 2,5 procent baserat på antalet aktier efter nyttjandet av teckningsoptionerna.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Synch Advokat AB är legal rådgivare till Cortus Energy i samband med teckningsoptionerna av serie TO9.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5050 1595
E-post: emissioner@mangold.se  

För ytterligare information avseende Cortus Energy, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under uppstart 2022.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga