Teckningsoptioner av serie TO2 tecknades till cirka 89 procent och Miris Holding AB (publ) tillförs cirka 6,9 MSEK.

Miris Holding AB (publ) ("Miris" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2, vilka emitterades under det andra kvartalet 2021. Totalt nyttjades 5 851 664 teckningsoptioner av serie TO2, motsvarande cirka 89 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av 5 851 664 aktier till en teckningskurs om 1,18 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs Miris cirka 6,9 MSEK före emissionskostnader.

"Tack till alla som har valt att nyttja sina teckningsoptioner och välkomna till fortsättningen på vår oerhört expansiva resa. Att vi har uppnått en nyttjandegrad på 89 procent visar att det finns ett mycket högt förtroende för vad vi gör och Miris vidare strategiska utveckling. Tack för att ni, tillsammans med oss, ger prematura barn över hela världen möjligheten att få en bättre start i livet!" säger Camilla Sandberg, VD Miris Holding AB (publ).

Bakgrund
Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 pågick under perioden från och med den 27 april 2022 till och med den 11 maj 2022. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 fastställdes till 1,18 SEK.

Totalt nyttjades 5 851 664 teckningsoptioner av serie TO2 för teckning av 5 851 664 aktier, innebärandes att cirka 89 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjades för teckning av aktier. Nyttjande teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 ökar antalet aktier i Miris med 5 851 664 aktier, från 13 280 166 aktier till totalt 19 131 830 aktier. Aktiekapitalet ökar med 6 241 776 SEK, från 14 165 512 SEK till 20 407 288 SEK.
För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO2 uppgår utspädningen till cirka 44 procent baserat på antalet aktier efter utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Miris i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2.

Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-13 08:10 CET.