Teckningsoptioner av serie TO1 tecknades till cirka 98,6 procent och Wyld Networks AB tillförs cirka 25,2 MSEK

Wyld Networks AB ("Wyld Networks" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1, vilka emitterades i samband med Bolagets nyemission av units i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") i juli 2021. Totalt nyttjades 2 243 999 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 98,6 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 2 243 999 aktier till en teckningskurs om 11,25 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs Wyld Networks cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 pågick under perioden från och med den 22 mars 2022 till och med den 4 april 2022. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 fastställdes till 11,25 SEK.

Totalt nyttjades 2 243 999 teckningsoptioner av serie TO1 för teckning av 2 243 999 aktier, vilket innebär att cirka 98,6 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1 nyttjades för teckning av aktier.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 ökar antalet aktier i Wyld Networks med 2 243 999 aktier, från 8 267 308 aktier till 10 511 307 aktier. Aktiekapitalet ökar med 187 239,96 SEK, från 689 826,69 SEK till 877 066,65 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO1 uppgår utspädningen till cirka 21,35 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Kommentar från vd Alastair Williamson

"Vi är mycket glada över att så många har valt att utnyttja sina teckningsoptioner och teckna nya aktier i Wyld. Detta tillför betydande finansiering och driver på det pågående arbetet för full kommersialisering av Wylds erbjudande inom satellitbaserade IoT-lösningar. Intresset för Wyld från en rad intressenter, inklusive investerare, fortsätter att öka och vi ser fram emot att leverera på de betydande affärsmöjligheter som ligger framför oss för att skapa värde för befintliga och nya aktieägare."

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Wyld Networks avseende teckningsoptionerna.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB
emissioner@mangold.se
+46 8 5030 1595

För mer information vänligen kontakta:

Alastair Williamson, VD Wyld Networks
alastair.williamson@wyldnetworks.com
+44 7 824 997 689

Denna information är sådan information som Wyld Networks AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2022 kl. 09:15 CEST.

Om Wyld Networks

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Certified Adviser till Wyld Networks är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Wyld Networks i någon jurisdiktion, varken från Wyld Networks eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.