Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 i Miris Holding AB (publ) har fastställts till 1,18 SEK per aktie

Miris Holding AB (publ) ("Miris" eller "Bolaget") emitterade under det andra kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie TO2. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO2 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden från och med den 12 april 2022 till och med den 25 april 2022, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte högre än 7,65 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 1,69 SEK och således är teckningskursen fastställd till 1,18 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO2 pågår från och med den 27 april 2022 till och med den 11 maj 2022.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.mirissolutions.com.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO2:

Utnyttjandeperiod: 27 april 2022 - 11 maj 2022.

Teckningskurs: 1,18 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 6 547 321 teckningsoptioner av serie TO2. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 6 547 321 aktier som kan tillföra upp till cirka 7,7 MSEK före emissionskostnader. 

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO2: 9 maj 2022.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 11 maj 2022, alternativt avyttras senast den 9 maj 2022, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 11 maj 2022.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Miris i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2.