Taurus Energy: Komplettering – Årsredovisning 2021/2022

Styrelse och ledning får härmed komplettera årsedovisningen för verksamhetsåret 2021/2022 med revisorns kommentar angående väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

I revisonsberättelsen från årsredovisningen för 2021/2022 kommenterar revisorn följande:

"Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift:

Vi vill fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen, not 14 samt not 19 i årsredovisningen, av vilka det framgår att bolaget har haft en andra kontrollstämma som visar att det egna kapitalet är intakt och där det beslutades att bolagets verksamhet skall drivas vidare.Vidare framgår det att styrelsen har ett antal förslag till annan verksamhet men dessa är fortfarande under utvärdering. Dessa förhållanden tyder på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat våra uttanden på grund av detta."

Styrelse och ledning arbetar aktivt med att konkretisera förslag till ny verksamhet att presentera för ägarna.

Bolaget har även, som meddelats i kommuniké från extra bolagsstämma 21 oktober 2022, bemyndigande att fram till nästkommande årsstämma, inom gränserna för bolagets bolagsordning, genomföra nyemission. 

Bifogat detta meddelande finner ni Taurus Energy's årsredovisning för 2021/2022.

Årsredovisningen finns även tillgänglig på www.taurusenergy.eu/om-bolaget/