Syncro Group AB (publ): Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO2 B i Syncro Group är idag, den 29 mars 2022

Idag, den 29 mars 2022, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO2 B i Syncro Group AB (publ) ("Syncro Group" eller "Bolaget"). Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 B pågår till och med den 31 mars 2022. Varje teckningsoption av serie TO2 B berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 0,55 SEK per aktie.

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 31 mars 2022, alternativt avyttras senast idag, den 29 mars 2022, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO2 B inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar dina teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 31 mars 2022.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.syncro.group och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Syncro Group i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 B.

För mer information, vänligen kontakta:

Syncro Group AB (publ)

Magnus Winterman, VD

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@syncro.group

Henrik Sundewall, CFO

Telefon: 0768 77 00 00

E-post: henrik.sundewall@syncro.group

Syncro Group AB (publ) är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla SaaS-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen. www.syncro.group