Storägare i Mandel Design avser nyttja teckningsoptioner av serie TO1

Mandel Design Group AB ("Mandel Design" eller "Bolaget") meddelar härmed att storägare i Bolaget, NEVISWE och Aksia avser nyttja hela sitt innehav av teckningsoptioner av serie TO1 ("Teckningsoptionerna"), motsvarande en investering om totalt cirka 4,5 MSEK.

Totalt rör det sig om 2 276 954 Teckningsoptioner, för teckning av samma antal nya aktier i Bolaget till en kurs om 1,97 SEK per aktie.

Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna:

Teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna äger rum från och med den 13 september till och med den 27 september 2021, vilket ska ske genom samtidig betalning senast klockan 15.00 den 27 september 2021. Sista dag för handel med Teckningsoptionerna är den 23 september 2021. Vissa banker och fondkommissionärer kan ha tidigare svarsdag än 23 september 2021 varför det är viktigt att stämma av med sin bank/fondkommissionär om man önskar utnyttja Teckningsoptionerna om dessa är förvaltarregistrerade.

Villkor för teckningsoptioner:

En (1) Teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i aktien på Spotlight Stock Market under 10 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 2,00 SEK per aktie. Fastställandet av utnyttjandekursen för Teckningsoptionerna offentliggjordes den 13 september 2021 och uppgår till 1,97 SEK per aktie.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna framgår av memorandum som gavs ut i samband med företrädesemissionen under andra kvartalet 2021.