Stor anslutning när nyckelpersoner i Scandinavian Enviro Systems (publ) tecknade optioner i incitamentsprogram

Totalt tillförs bolaget 5,6 MSEK.De optionsbaserade incitamentsprogram som årsstämman beslutade införa vid årsstämman den 20 maj fick stor anslutning bland anställda nyckelpersoner samt styrelseledamöter när teckningsperioden löpte ut den 11 juni. Totalt tillför programmen bolaget 5,6 MSEK per den 16 juni i år.

Samtliga berättigade styrelseledamöter samt alla tillfrågade anställda nyckelpersoner utom två tecknade sig för optioner. Styrelseledamöterna tecknade sig för totalt 66 procent av de erbjudna optionerna medan anställda nyckelpersoner tecknade sig för totalt 68 procent. Programmet som riktar sig mot anställda nyckelpersoner (LTIP 2021/2024) syftar till att ge deltagarna ett personligt ägarengagemang i bolaget men också till att främja möjligheten att rekrytera och behålla kompetenta och engagerade nyckelmedarbetare. Programmet riktat mot styrelseledamöterna (Styrelsens LTIP 2021/2025) syftar till att erbjuda ledamöterna en möjlighet att erhålla ersättning som är relaterad till och beroende av den långsiktiga värdetillväxt för bolagets ägare som ledamöterna bidrar till att skapa i sina roller som ledamöter i styrelsen och som aktivt deltagande i bolagets operativa verksamhet. 

Optionerna i programmet löper över tre år för de anställda och 3,5 år för styrelseledamöter. En option i programmet LTIP 2021/2024 och 2021/2025 ger innehavaren vid periodens slut rätt till nyteckning av en aktie till en teckningskurs per aktie motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden 21 maj 2021 till den 3 juni 2021. Fullständiga villkor för programmen finns beskrivna i kallelsen till årsstämman som återfinns på bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com 

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se,är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se (https://www.envirosystems.se/sv/)