Stayble Therapeutics: Stayble initierar kapitaliseringsplan och inleder marknadssondering i syfte att säkerställa genomförandet av pågående fas 2b-studie

Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolagets styrelse har beslutat att inleda förberedelser för att säkerställa kapital för genomförande av den pågående fas 2b-studien. Tillsammans med finansiell och legal rådgivare inleds omedelbart fokuserad marknadssondering genom samtal med externa professionella investerare och större befintliga aktieägare inför planerat beslut om en nyemission av aktier ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen om planerat cirka 43 MSEK (före emissionskostnader) avses genomföras under första kvartalet 2021, till marknadsmässiga villkor och med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. En detaljerad tidsplan tillsammans med fastställda emissionsvillkor kommer att offentliggöras i samband med att marknadssonderingen avslutats och styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 8 juni 2020, beslutar om Företrädesemissionen.

VD Andreas Gerward kommenterar: "Sedan börsnoteringen i våras har vi uppnått betydande milstolpar i utvecklingen av vår läkemedelskandidat STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Detta trots en orolig omvärld till följd av Covid-19 pandemin, vilket vi har upplevt bidragit till en osäkerhet på kapitalmarknaden och fortfarande bär sina spår. Avsikten var att de teckningsoptioner som emitterades i samband med noteringsemissionen skulle finansiera den fortsatta utvecklingsplanen för STA363, vilket inte infriades. I syfte att fortsätta genomförandet av den pågående fas 2b-studien avser vi nu att säkerställa kapitalbehovet genom en företrädesemission".

"Vi uppskattar att det finns ett intresse från såväl större investerare som befintliga ägare att investera i Staybles fortsatta utveckling och ser fram emot att fortsätta leverera viktiga milstolpar kopplat till vår kliniska fas 2b-studie. Lyckas STA363 visa effekt i våra patientstudier har Stayble potential att bli först på marknaden med en behandling som helt kan förändra hur vi behandlar kronisk diskrelaterad ryggsmärta och därmed minska lidandet för miljontals patienter", fortsätter Andreas Gerward.

Motiv till den planerade kapitaliseringen
Inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market i mars 2020 genomförde Bolaget en framgångsrik emission (aktier och teckningsoptioner) som tecknades till cirka 436 %. Emissionen var i huvudsak avsedd att finansiera uppstart samt behandling av de första patienterna i Bolagets kliniska fas 2b-studie, medan de teckningsoptioner som emitterades, vars nyttjandeperiod avslutades den 1 december 2020, huvudsakligen var ämnade att säkerställa kapitalbehovet för att fullfölja fas 2b-studien och inleda diskussioner med resursstarka partners om fortsatt utveckling av läkemedelskandidaten STA363.

Idag, den 4 december, offentliggjorde Stayble utfallet i Bolagets optionsinlösen av serie TO 1. Mot bakgrund av optionsutfallet kvarstår ett kapitalbehov relaterat till fas 2b-studiens slutförande varmed det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Bolagets långsiktiga behov. Rörelsekapitalbehovet bedöms uppkomma i andra kvartalet 2021. I syfte att tillföra Bolaget ytterligare rörelsekapital och skapa förutsättningar för att slutföra, bearbeta och leverera resultat från fas 2b-studien samt initiera diskussioner med potentiella partners, avser styrelsen att besluta om en företrädesemission om planerat cirka 43 MSEK före emissionskostnader.

Tillsammans med Sedermera Fondkommission och Markets and Corporate Law Nordic AB, finansiell respektive legal rådgivare till Bolaget, inleder Stayble därför omedelbart en marknadssondering fokuserad på genomförandet av den planerade Företrädesemissionen, genom samtal med externa professionella investerare och större befintliga aktieägare, samt övrigt arbete relaterat till planerad Företrädesemission.

Tidsplan och emissionsvillkor
Företrädesemissionen kommer att genomföras till marknadsmässiga villkor. En detaljerad tidsplan tillsammans med fastställda emissionsvillkor kommer att offentliggöras i samband med att marknadssonderingen avslutats och styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 8 juni 2020, beslutar om Företrädesemissionen. Emissionen är planerad att genomföras under första kvartalet 2021.

Rådgivare
I samband med den planerade Företrädesemissionen har Stayble anlitat Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare.