Stayble Therapeutics AB meddelar utfallet från nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

Totalt nyttjades 7 122 teckningsoptioner, motsvarande cirka 0,3 procent av utestående teckningsoptioner, för teckning av 7 122 aktier till teckningskurs 12,30 SEK per aktie. Genom nyttjandet av dessa teckningsoptioner tillförs Stayble därmed cirka 88 KSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Stayble Therapeutics AB genomförde under det första kvartalet 2020 i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market, en nyemission av units vari en unit bestod av en nyemitterad aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Varje teckningsoption gav rätt att teckna en ny aktie i bolaget.

Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågick under perioden från och med den 17 november 2020 till och med den 1 december 2020. Teckningskursen för teckningsoptionerna fastställdes till 12,30 SEK den 16 november 2020.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till stamaktier beräknas ske inom cirka 2 veckor.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.staybletherapeutics.com.

Antal aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Stayble med 7 122 aktier, från 6 916 340 till 6 923 462 aktier. Aktiekapitalet ökar med 925,86 SEK, från 899 124,2 SEK till 900 050,06 SEK.

För befintliga aktieägare som inte har nyttjat några teckningsoptioner av serie TO1 uppgår utspädningen till cirka 0,1 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirmaet Schjødt AS, filial är legal rådgivare till Stayble kring teckningsoptionerna.