Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek meddelar teckningsutfall för teckningsoptioner av serie 2022/2025:1 samt 2022/2025:2

Årsstämman i Smoltek Nanotech Holding AB (publ) ("Bolaget") beslutade den 12 maj 2022 om en emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:1 till ledningspersoner och övriga anställda samt en emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:2 till vissa styrelseledamöter inom ramen för två separata incitamentsprogram (gemensamt "Teckningsoptionerna"). Bolaget meddelar att totalt har 115 000 Teckningsoptioner tecknats.

Ledningspersoner och övriga anställda har tecknat totalt 45 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025:1 och vissa styrelseledamöter har tecknat totalt 70 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025:2.

Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier i Bolaget under perioden från och med 1 juni 2025 till och med den 30 juli 2025. Varje Teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 45,80 kronor per aktie, innebärande att aktiekapitalet kan ökas med högst 13 699,764376 kronor vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna genom teckning av högst 115 000 nya aktier.