Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek beställer industriell kolväxtmaskin

Smoltek Nanotech Holding AB ("Smoltek") meddelar att bolaget efter genomförda tester och utvärderingar nu har lagt en beställning på en maskin för kommande industriell tillverkning av kolnanofibrer till bolagets ultratunna CNF-MIM-kondensatorer. Maskinen, som kommer att installeras hos en kontraktstillverkare (foundry), utgör en central del av den produktionsprocess som Smoltek nu etablerar för att kunna tillverka bolagets ultratunna kondensatorer.

Smoltek bedriver verksamhet inom utveckling, industrialisering och licensiering av tekniklösningar, baserade på bolagets patentskyddade kolnanofiberteknologi. Bolagets tekniklösningar för affärsområdet Halvledare drivs av koncernbolaget Smoltek Semi. Fokus ligger på att industrialisera och kommersialisera bolagets ultratunna CNF-MIM-kondensatorer.

Genom att nu beställa en industriell kolväxtmaskin enligt unika specifikationer, som bygger på Smolteks patentskyddade process för att växa kolnanofibrer med mycket hög precision, har ytterligare ett viktigt steg tagits inom arbetet med att skapa en produktionsprocess för att kunna tillverka ultratunna CNF-MIM-kondensatorer i mycket höga volymer. Maskinen kommer att installeras och kvalificeras för massproduktion hos en kontraktstillverkare (foundry).

- Det är inspirerande att arbetet med att etablera en produktionsprocess för tillverkning av våra ultratunna kondensatorer fortlöper på ett tillfredställande sätt. För närvarande är vi inne i projektets designfas, som är projektfas tre av fem, där den sista fasen definierar den färdiga produktionsprocessen innan produktion kan starta, säger Karl Lundahl, produkt- och industrialiseringschef, Smoltek Semi.

Parallellt med industrialiseringen av CNF-MIM-tekniken arbetar Smoltek Semi även med utvecklingen av den första produkten, som bolaget tror kommer att bli världens tunnaste frikopplingskondensator för tillämpning i processorer för mobiltelefoner.

Smoltek Semis ambition över tid är även att utöka och bredda produktfamiljen av CNF-MIM-baserade kondensatorer. Primära tillämpningar finns inom exempelvis wearables, high performance computing (HPC) och 5G.

- En viktig aspekt i den produktionsprocess och leverantörskedja som nu utvecklas av Smoltek Semi, är att den har en hög grad av teknisk flexibilitet i kombination med en skalbarhet för tillverkning i extremt höga volymer. Produktionsprocessen, och den tillhörande kolväxtmaskinen som vi nu beställer, kommer därför långsiktigt att kunna användas för tillverkning av flera olika kondensatortyper baserat på Smolteks patentskyddade CNF-MIM teknik, säger Ola Tiverman, vd Smoltek Semi.