Sista dag för konvertering av konvertibler av serie KV2 för den andra konverteringsperioden är idag, den 15 mars 2023

PRESSMEDDELANDE                                

Stockholm, onsdagen den 15 mars 2023

Idag, onsdagen den 15 mars, är den sista dagen för konvertering av konvertibler av serie KV2 för den andra konverteringsperioden i Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller "Bolaget"). Konverteringskursen är fastställd till 0,11 SEK och nästa konverteringsperiod inleds den 1 juni 2023.

Mer information om konverteringsperioden finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.cortus.se.

Villkor för konvertibler i sammandrag:

Konverteringsperiod: 1 mars 2023 - 15 mars 2023.
Konverteringskurs: 0,11 SEK. Varje konvertibel berättigar nominellt till cirka 9,09 aktier.

Upplupen ränta för perioden
Konvertiblernas ränta uppgår till tolv (12) procent per år. Denna ränta berättigar konvertibelinnehavaren till utbetalning av upplupen ränta i form av aktier vid konvertering. Räntan beräknas genom att beräkna räntan för perioden med avrundning nedåt till närmaste heltal, för att sedan beräkna antalet aktier den upplupna räntan berättigar till, med avrundning nedåt till närmaste heltal.

Förvaltarregistrerade konvertibler (depå)
Teckning av aktier genom konvertering av konvertibler ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade konvertibler (VP-konto)
Teckning av aktier genom konvertering av konvertibler sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedeln kommer att finnas tillgänglig på emissionsinstitutet Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

VD-brev med instruktion finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.cortus.se, och Mangold Fondkommissions hemsida, www.mangold.se.

Registrering av emissionen
Vid konvertering erhålls interimsaktier (IA) i väntan på att registrering ska ske hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av mars 2023. Nyemitterade aktier berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i Bolagets aktiebok, som förvaltas via Euroclear.

Återbetalning av ej nyttjade konvertibler
Konvertibler som inte konverterats till aktier kommer att återbetalas till nominellt värde, det vill säga 1,00 SEK per konvertibel, jämte upplupen periodränta om tolv (12) procent. Sådan återbetalning kommer i förekommande fall att ske den 12 april 2024.

Fullständiga konvertibelvillkor
Fullständiga konvertibelvillkor finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.cortus.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med konverteringsperioden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rolf Ljunggren, tf VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser

Bilaga

  • Cortus Energy - Sista dag för konvertering - Period 2 - Q1 2023