Sensodetect – Bättre odds – men hög risk – Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Sensodetect

SENSODETECT - BÄTTRE ODDS - MEN HÖG RISK - MANGOLD INSIGHT ANALYS

Mangold uppdaterar Sensodetect

Medicinteknikbolaget Sensodetect har efter sin tidigare marknadslansering valt att vända tillbaka till ritbordet för att staka ut en mer hållbar väg framåt. Bolaget är på god väg och står nu starkare som bolag. Ett nytt ledningsteam har kommit på plats, en plan för global lansering, samt en mer underbyggd affärsplan där distributörer ska knytas till bolaget finns på plats. Sensodetect ska lansera Bera-systemet globalt vilket ska användas för att enklare diagnostisera psykisk ohälsa. I ett första steg har bolaget valt att rikta in sig på ADHD.

Mangold har valt att genomföra en analys med olika försäljningsscenarion för Bera-systemet. En lansering inleds 2021 och våra prognoser sträcker sig över en femårsperiod. I ett basscenario räknar Mangold med att Sensodetect under 2021 når intäkter om 7 miljoner kronor för att sedan öka till 95 miljoner kronor 2025. Bolaget väntas gå med vinst under 2022.  

För att få fram ett motiverat värde på bolaget har vi valt att använda oss av en riskjusterad DCF-modell. Mangold anser att risken i bolaget är hög men samtidigt ser vi stor uppsida i aktien om bolaget lyckas med sin lansering. Aktien bör kunna ta fart när det blir tydligt att intäkter är på väg in. I ett basecase ser Mangold att det motiverade värdet i aktien uppgår till 1,50 kronor.

Tisdag 8 december 

KONTAKT 

Head of Insight:
Jan Glevén
jan.gleven@mangold.se
+ 46 (0) 8 5277 5022

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Insight Bolagsbevakning Sensodetect.pdf

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen. Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.