SensoDetect AB: Sista dag för handel i SensoDetects teckningsoption, TO 1.

Utnyttjandeperioden för SensoDetect Aktiebolags ("SensoDetect" eller "Bolaget") teckningsoptioner TO1 ("Teckningsoptionerna") löper fram till och med den 11 december 2020. Sista dag för handel i Teckningsoptionerna är den 9 december 2020. 

Villkor för Teckningsoptionerna i sammandrag:

Nyttjandeperiod:              2 november - 11 december 2020.

Villkor:                              En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Nyttjandekurs:                 0,45 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym:            Det finns 23 890 796 utestående Teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande tillförs SensoDetect totalt cirka 10,75 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel:      Sista dag för handel med Teckningsoptionerna är den 9 december 2020.