SensoDetect AB (Publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2021

Sammanfattning av delårsrapportenFörsta kvartalet (2021-01-01 - 2021-03-31)Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.Resultat efter finansiella poster var -1 588 (-1 280) TSEK.Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,02 kr (-0,02) SEK.Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2021 till 81 % (75 %).* Periodens resultat dividerat med 82 626 143 aktier per 2021-03-31 vilket är genomsnittligt antal aktier under året. Samma period föregående år dividerades resultatet med 59 726 990 aktier.** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

  • SensoDetect AB informerar att bolaget genomgått och godkänts i ISO 13485-certifieringen av Notified body TÜV SÜD. Certifieringen innebär att bolaget fortsatt har ett väl genomgånget och kvalitetssäkrat kvalitetssystem för utveckling av medicinsk teknisk utrustning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • SensoDetect inleder samarbete med den digitala mediebyrån Creative Peoples för ökad digital närvaro. Syftet med samarbetet är att öka SensoDetects digitala närvaro och med det öka kunskapen kring framför allt ADHD och Autism men även för att stimulera försäljning. 
  • Den 3 maj hölls Bolaget årsstämma. De viktigaste besluten som togs var följande. Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2020, årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning, styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Det beslutades om omval av styrelseledamöterna Anders Wallseth, Pia Kinhult, Haqvin Svensson och Johan Granath samt om nyval av Johan Möllerström.

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att kunna fatta beslut om nyemission till högst 20 procent av totala antalet aktier vid stämmans inträffande. Stämman beslutade också att godkänna om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget till styrelse och övriga nyckelpersoner i bolaget. Samtliga beslutet var enhälliga.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Under föregående år genomfördes en emission som tillförde bolaget ca. 9,7 MSEK vilket gett en stabil bas för fortsatt arbete enligt den plan som presenterats. Emissionen registrerades i december 2020 men betalades in till bolagets konto den 7 januari i år. Bolaget räknar med att försäljning skall komma i gång ordentligt under 2021 och därmed ytterligare kunna stärka kassan. Dock har tidigare gjord prognos reviderats något med hänsyn till Covid-19, då det finns en risk för att efterfrågan på företagets produkter kan ha förskjutits framåt. Styrelsen och ledningen kan konstatera att det råder en osäkerhet i omvärlden vilket kan få som konsekvens att det föreligger en osäkerhet såväl i möjligheten att erhålla leveranser som att få avsättning för företagets produkter. Styrelsen och ledningen följer noggrant utvecklingen och vidtar kontinuerligt åtgärder för att begränsa de negativa effekterna på företaget.

Utvecklingen i siffror

Intäkter

Bolaget redovisar en nettoomsättning på 0 (0) KSEK för årets första kvartal. Övriga intäkter uppgick till 497 (815) KSEK och avser aktiverat arbete för egen räkning om 475 (750) KSEK samt lönebidrag om 22 (65) KSEK.

Resultat

Rörelseresultat för perioden uppgick till -1 552 (-1 250) KSEK.

Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick för perioden januari till mars till 506 (739) KSEK. Övriga externa kostnader uppgick för kvartalet till 921 (824) KSEK. Personalkostnaderna för anställd personal uppgick för perioden till 251 (132) KSEK. Avskrivningarna för patent och aktiverade utvecklingskostnader uppgick för kvartalet till 371 (370) KSEK.

Resultat före skatt för perioden januari till mars 2021 uppgick till -1 588 (-1 280) KSEK.

Finansiell ställning

Soliditeten för SensoDetect AB var 81 (75) procent den 31 mars 2021 och det egna kapitalet 10 644 (7 544) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 6 028 (2 378) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 13 137 (10 105) KSEK.

Kassaflöde och investeringar

SensoDetects kassaflöde för perioden januari till mars 2021 var 5 915 (-3 589) KSEK. Investeringarna uppgick till 454 (841) KSEK som avsågs immateriella anläggningstillgångar.

VD kommenterar

En spännande period har passerat där fokus för perioden har varit att starta upp alla distributörssamarbeten med inriktning på utbildning och planering av produktlanseringen på respektive marknader (Kina, Indien, GCC, Syd Korea, Bolivia). Samtidigt har vi inlett registreringsprocesser för våra produkter på flera marknader samtidigt. Detta trots den påverkan som Covid-19 har haft på kontakter och leveranser under perioden.

Under 2020 har vi lagt mycket arbete på att hitta nya distributörer och skapa basen med en stabil grund för ett gediget genomförande. Första steget i en produktlansering är att registrera produkten och få den godkänd för användning på respektive marknad. Registreringsprocesserna är nu påbörjade och vi går inom kort även i gång med valideringsprocesser och de kliniska processerna för att få dessa produktregistreringar på plats. Detta har varit vår prioritering under första kvartalet i år i kombination med att vi har förnyat vårt ISO 13485 med TUV som Notified Body.

Under kvartalet har vi även inlett ett samarbete med en marknadsföringsbyrå/social mediebyrå för att nå ut bredare på den nordiska marknaden med information om vad SensoDetect kan stödja samhället med och även öka kunskapen om mental ohälsa. Vi har som målsättning att skapa direktkontakt med flertalet kliniker i Norden under året och tillsammans stötta och hjälpa familjer som påverkas av mental ohälsa. Många lider idag av brist på diagnos och långa väntetider. Här hoppas vi kunna fylla ett stort behov.

Vi har fortsatt ett stort intresse från distributörerna och sjukvården på respektive marknad och planerar att besöka respektive distributör och nyckelkunder när restriktionerna lättar. Pandemin har fortsatt stor inverkan på verksamheten och framför allt hos distributören i Indien.

Vi tänker fortsätta tillväxten i vår organisation då vi ser att vi fått ett ökat intresse kring bolaget, kopplat till en ökad medvetenheten kring mental ohälsa. Detta gör att vi kommer att behöva stärka organisationen ytterligare och då framför allt med fokus på de marknader vi nu etablerar oss på, men även inom regulatoriska krav och teknik för att kunna följa de nya EU direktiven inom medicinteknik.

Läkemedels studien tillsammans med BUP på patienten inom ADHD medicinering kommer inom kort påbörjas och löpa med full fart under sommaren. För oss ett superintressant område som verkligen kan vara ett stöd i samhället samtidig som det är ett väldigt stort nytt affärsområde i en nisch utan konkurrens, ger bolaget enorma möjligheter. Ser verkligen fram emot resultaten i detta forskningsprojekt.

Summerat har vi nu avverkat en relativt tung administrativt period och skapat den bas som nu finns för att generera framtida intäkter bli bredare. Fler marknader med fler distributörer ökar potentialen och minskar riskerna. Vi har skapat ett oerhört starkt team i SensoDetect och det kommer bara bli starkare och starkare i takt med tillväxten. Marknaderna som vi nu ger oss in på kommer att generera en bra omsättning och vinster för bolaget vilket ger oss möjligheter att skala upp försäljningen ytterligare.

Vi fortsätter vår expansion framåt och ser ett fantastiskt 2021 framför oss.

Lund i Maj 2021

Jonas Hagberg

Verkställande direktör,

SensoDetect Aktiebolag (publ)

Allmänt om SensoDetects verksamhet

SensoDetect Aktiebolag bildades 2005 och är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Den underliggande tekniken i SensoDetects mätinstrument, SD-BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri. SensoDetect är verksamt inom tre produktområden; objektiva diagnosstöd (Diagnosis), undersökning av läkemedels och andra substansers verkan på centrala nervsystemet (Pharma) och forskningsinstrument (Research). Bolagets aktie är noterad på Spotlight.

Affärsmodell

SensoDetects affärsmodell består av att generera intäkter från mätinstrument och genomförda mätningar. Prissättningen är beroende av flera parametrar såsom indikation/område, avtalstid och antal mätningar. SensoDetect har ett datahanteringssystem som möjliggör en väl fungerande struktur för hantering av stora datamängder och system för smidig hantering av data från genomförda mätningar. Datahanteringssystemet möjliggör autonom användning av Bolagets produkt för såväl nationella som internationella kunder. Med kontinuerliga nya anonymiserade rådata vidareutvecklas SensoDetects databas och modeller, varvid analyssäkerheten kontinuerligt förbättras. Försäljning sker direkt mot kund i Norden och planeras ske via distributörer och/eller partnerskap i övriga delar av Europa/världen.

Målsättningar

Bolagets primära försäljningsfokus är inriktad mot vuxenpsykiatrin med nuvarande produktportfölj (ADHD, Asperger och Schizofreni). Andra viktiga satsningsområden är barn- och ungdomspsykiatrin för ADHD samt demens i takt med att Bolaget uppnår CE-märkning. 

Aktien

SensoDetect Aktiebolag noterades på Spotlight (före detta AktieTorget) i november 2009. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 31 mars 2021 uppgick antalet aktier i SensoDetect till 82 626 143 stycken. Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie ger en (1) röst per aktie och medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Optionsprogram

Vid extra bolagsstämman den 15 aug 2019 beslutades det att införa två riktade teckningsoptionsprogram vilket ett omfattande högst 2 500 000 teckningsoptioner riktat till styresledamöter samt ett teckningsoptionsprogram omfattande högst 3 000 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och personer som kommer att utföra konsulttjänster för Bolaget. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna 1 ny aktie för teckningskursen 1,50 kronor per aktie under 1 november till den 10 december 2021. Priset på den optionspremie som deltagarna erlägger för respektive teckningsoption har fastställts till 0,0356 kronor.

Vid bolagsstämman den 3 maj 2021 beslutades det att införa ett riktat teckningsoptionsprogram till styrelse och nyckelpersoner av högst 2 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna 1 ny aktie för teckningskursen 1,10 kr per aktie under 1 september till den 30 november 2023.  Priset på den optionspremie som deltagarna erlägger för respektive teckningsoption beräknas enligt Black-Scholes-modellen och fastställs vid tecknandet.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

SensoDetect Aktiebolag tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Halvårsrapport, 2021                          31 augusti 2021

Delårsrapport 3, 2021                         23 november 2021
 

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 20 maj 2021

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Denna information är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-20 07:55 CET.