SensoDetect AB (Publ) offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020

Sammanfattning av delårsrapportenPerioden (2020-01-01 - 2020-12-31)Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.Resultat efter finansiella poster var -6 315 (-6 322) TSEK.Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,11 kr (-0,11) SEK.Soliditeten** uppgick per den 31 december 2020 till 71 % (67 %).Fjärde kvartalet (2020-10-01 - 2020-12-31)Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.Resultat efter finansiella poster var -2 193 (-1 768) TSEK.Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,04 kr (-0,03) SEK.* Periodens resultat dividerat med 59 917 816 aktier vilket är det genomsnittliga antalet aktier under året. Per 2020-12-31 hade bolaget 82 626 143 aktier registrerade. Samma period föregående år fanns 59 726 990 aktier registrerade.** Eget kapital dividerat med totalt kapital.Med "Bolaget" eller "SensoDetect" avses SensoDetect AB (publ) med organisationsnummer 556682-7464.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

 • Den 21 januari meddelar SensoDetect att man har erhållit avsiktsförklaring för godkännande av patent i Kanada avseende bolagets Brain Response state. Patentet behandlar tekniken kring analysen av data som är inhämtad med BERA.

 • Den 23 januari meddelas att den pågående valideringsstudien av BERA 3.1 som pågått med en distributör i Bolivia nu utökas med ett samarbete med den sydamerikanska distributören Icys Medical och att bolaget går in i lanseringsfas. Gemensamma målet ligger fast, försäljning i Sydamerika under första halvåret 2020.

 • Den 4 februari meddelas att SensoDetect har erhållit avsiktsförklaring för godkännande av patent i USA, avseende bolagets Brainstem Response State. Tekniken är själva grunden i SensoDetects metod och innefattar hur man kan mäta hjärnstammens aktivitet vid påverkan av ljud.

 • Den 25 februari meddelar bolaget att man har inlett ett nytt samarbete för utredning av patienter i England. Ett stort steg framåt för SensoDetect då man i samarbete med Dr Ghazala Afzal Consultant in Child, Adolescent and Family Psychiatry med egen klinik samt även verksam på Nightingale Hospital i London skall utvärdera patienter med hjälp av BERA teknologin.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 • Den 15 april meddelar styrelsen i SensoDetect AB att man på grund av den uppkomna situationen med Covid-19 beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till torsdagen den 29 juni 2020.

 • Den 4 maj publicerar Bolaget delårsrapporten för första kvartalet 2020.

 • Den 1 juni publiceras kallelsen till årsstämman.

 • Den 1 juni meddelar bolaget att man under våren omorganiserat för att på ett bättre sätt kunna möta de kundkrav som kommer att komma under en snar framtid. Bolaget har anställt Per-Anders Hedin som Business Development Officer och Viktoria Andersson som Head of testing. Bolaget har också valt att tillsätta Jonas Hagberg som VD när nuvarande VD Martin Linde föreslås att ta över som arbetande Styrelseordförande för bolaget.

 • Den 15 juni offentliggör bolaget årsredovisningen för 2019.

 • Den 29 juni håller bolaget årsstämma. 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

 • Den 28 augusti publicerar Bolaget halvårsrapporten för perioden januari till juni 2020.

 • Den 8 september skriver bolaget en avsiktsförklaring med en distributör i Saudiarabien. SensoDetect har fokus på att få global närvaro med BERA och som ett steg i denna plan har bolaget undertecknat en avsiktsförklaring för att upprätta ett distributionsavtal med en part baserad i Saudiarabien. Avsikten med distributionsavtalet är att upprätta en infrastruktur i Mellanöstern för distribution och försäljning av SensoDetects system till såväl offentlig som privat sektor.

 • Den 9 september meddelas att Per-Anders Hedin tillträder tjänsten som Business Development Officer, som ett led av den omorganisering som Bolaget tidigare kommunicerat, där målet är att bli en mer marknadsinriktad organisation.

 • Den 19 september lanserar Bolaget som uppdaterade hemsida. Hemsidan är gjord för att spegla den teknik och de möjligheter som bolaget besitter. Den skall samtidigt vara enkel och tydlig för både våra nationella och internationella kunder och återförsäljare.

 • Den 20 september meddelar Bolaget att styrelseledamot Anders Wallseth har under perioden 13 september till 5 oktober förvärvat 600 000 teckningsoptioner och meddelar sin avsikt att nyttja alla optionerna till fullo under teckningsperioden.

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020

 • Den 27 oktober meddelar SensoDetect att man som ett steg i planen med fokus på global närvaro med BERA, har undertecknat en avsiktsförklaring för att upprätta ett distributionsavtal med en part baserad i Indien. Avsikten med distributionsavtalet är att upprätta en tillgänglighet och närvaro i Indien för distribution och försäljning av SensoDetects system.

 • Den 29 oktober meddelar bolaget att barn- och ungdomspsykiatrimottagningen i Eslöv ansöker om att inleda en studie för att utreda ADHD mediciners effekt för mer fördjupad kunskap om hur olika farmakologiska ADHD behandlingarna skiljer sig sinsemellan, med hjälp av SensoDetects BERA teknologi. Målet är att snabbare kunna hjälpa patienter att hitta rätt medicin och rätt dos.

 • Den 2 november offentliggör bolaget utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie 2019/2020 (TO1). Nyttjandekursen uppgår till 0,45 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

 • Den 3 november meddelar bolaget att man utvärderar nytt affärsområde, effekten av medicinering för ADHD patienter. Bolaget startar som tidigare publicerats tillsammans med BUP (Barn och ungdomspsykiatrin) i Eslöv en ny forskningsstudie för att mäta påverkan av medicinering hos personer med diagnostiserad ADHD med SensoDetects BERA teknologi.

 • Den 13 november meddelar bolaget att man har signerat ett distributörsavtal med Bitics private limitied för distribution av BERA i Indien och då framförallt New Dehli, Mumbai och Bangalore.

 • Den 19 november meddelar bolagets styrelse sin avsikt att teckna nya aktier genom inlösen.

 • Den 25 november publicerar bolaget en intervju med VD Jonas Hagberg som gjordes av BioStock där den globala lanseringen och bolagets framtidsvisioner diskuterades.

 • Den 27 november publicerar bolaget sin delårsrapport Q3 2020.

 • Den 3 december meddelar bolaget att sista dagen för handel i SensoDetects teckningsoption TO1 är den 9 december 2020.

 • Den 4 december signerar bolaget ett distributörsavtal med Arabian Trade House för distribution av BERA i GCC regionen. 

 • Den 15 december meddelas utfallet för nyttjande av TO1, där bolaget tillförs ca 10,3 MSEK före kostnader.

 • Den 28 december tecknar bolaget ett avtal med Xiamen Encheng Group Co. Ltd om exklusiva rättigheter för distribution av SensoDetect BERA ("BERA") i Kina. Under förutsättning att BERA erhåller produktgodkännande i Kina vilket sker inom 12 till 24 månader, innebär avtalet en garanterad inkomst på totalt minst 100 MSEK över avtalstiden på 15 år.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD Jonas Hagberg kommenterar

2020 har varit ett år med stor om organisatorisk omställning för företaget och sista kvartalet på året har vi sett de första resultaten efter omställningen. Vi har påbörjat lansering på tre nya spännande marknader Indien, Mellanöstern och Kina. Indien har ett enormt behov och bristen på sjukhus i kombination med en växande population gör att innovativa lösningar som snabbar upp processerna blir ett krav för att kunna tillgodose den mängd patienter som finns. Vår tjänst passar perfekt in i behovsbilden för Indien och är ett hjälpmedel som alla sjukhus kommer att behöva. I Mellanöstern har vi skrivit avtal med en väletablerad distributör som inte bara når ut i hela mellanöstern utan även delar av Afrika. Distributören ligger långt fram inom medicinteknik, vilket även hjälper oss med innovation och förbättringar. Avtalet med Kina kommer att generera en garanterad intäkt på ca 8 miljoner SEK om året till ett minimum, dessutom står distributören för alla kostnader relaterat till produktion och leverans.

Under året har vi kommit i gång med vår nya organisation och de rekryteringar som har gjorts har verkligen stärkt vår organisation både försäljningsmässigt och operationellt. Vi tänker fortsätta vår tillväxt i organisationen framöver då vi ser att vi fått ett ökat intresse kopplat bland annat till en ökad medvetenhet kring mental ohälsa. Detta gör att vi kommer att behöva stärka organisationen ytterligare då framförallt med fokus på de marknader vi nu etablerar oss på.

Under året har vi också inlett ett samarbete med BUP i Eslöv för att göra en studie på läkemedelseffekt på patienten just inom ADHD medicinering, vilket öppnar upp ett nytt intressant affärsområde. Bekräftar studien att vi kan mäta hur medicineringen påverkar individerna och dessutom mäta när man har nått den optimala dosen genom att avläsa hjärnstammens påverkanav medicineringen, då är vi även med i behandlingsflödet. Väl där kan vi minimera påverkan på individen, korta ner tiden för utredning av medicinering, minska kostnaderna och tid som tidigare lades på utredning kan nu istället läggas på patienten. I detta affärsområde kan vi komplettera den mätningen vi gör som stöd för diagnostisering med 1 mätning vid diagnostisering och 4-6 mätningar i snitt vid optimering och utredning av medicineringen.

Dessutom har vi en produkt som effektivt kan utreda läkemedelpreparats effektivitet mot varandra. Läkemedelsbolag är en helt ny målgrupp för oss med en enorm potential.

Covid-19 fortsätter drabba stora delar av världen som ur ett affärsmässigt perspektiv har haft en väldigt negativ inverkan på många verksamheter, även för SensoDetect. Den rådande pandemin har för vår del medfört att den initiala marknadslanseringen i Bolivia och det pågående forskningsprojekt i England fortsatt fördröjts. Osäkerheten kring Covid-19 gör att vi inte kan sätta definitiva planer utan vi ser fortfarande mycket rörelse och förändringar i planeringen i våra nätverk och våra möjligheter till resa begränsas avsevärt framöver.

Jag är väldigt nöjd med utfallet av teckningsoptionerna det visar på ett fortsatt stort intresse och förtroende för bolaget framåt från såväl gamla ägare som nya investerare, vilket är ett bra kvitto på att våra organisatoriska förändringar och nya affärsinriktade strategi har ett starkt förtroende.

Summerat kommer alla marknaderna att generera en bra omsättning och vinst för bolaget men vi ser även att mellanösternavtalet kommer hjälpa oss att driva tekniken framåt och göra den mer användarvänlig. Indien kommer att ha mest potential långsiktigt och Kina kommer generera finansiering för att kunna växa till nya marknader.

Vi fortsätter vår expansion framåt och ser ett fantastiskt 2021 framför oss.

Lund i februari 2021

Jonas Hagberg

Verkställande direktör,

SensoDetect Aktiebolag (publ)

Denna information är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-26 08:00 CET.