Scandinavian Health Innovations – Styrka trots pandemi – Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Scandinavian Health Innovations

SCANDINAVIAN HEALTH INNOVATIONS - STYRKA TROTS PANDEMI - MANGOLD INSIGHT ANALYS

Mangold uppdaterar Scandinavian Health Innovations

Mangold bedömer att Scandinavian Health Innovations försäljningstillväxt fortsätter i hög takt. Koncernens förvärvsaktivitet väntas fortgå under 2021, samtidigt som intresset för bolagets webshop har ökat markant.

Mangold ställer sig positiva till Brandtics, det senaste förvärvet i koncernen. Bolaget ger en utökad produktportfölj och möjlighet till fler samarbetsavtal.

Mangold upprepar det motiverade värdet i Scandinavian Health Innovations. Motiverat värde är 26,30 kronor per aktie på 12 månaders sikt, en uppsida om 170 procent mot dagens kurs.

Måndag 22 februari

KONTAKT

Analyst, Insight:
Emil Ohlsson
emil.ohlsson@mangold.se
+ 46 (0) 8 5277 5023

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Insight Bolagsbevakning SHI.pdf

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.