Scandinavian Health Innovations AB: SHIs portföljbolag Organic Brands avger verksamhetsuppdatering och framtida målsättningar för perioden H2 2021-2025

Scandinavian Health Innovations ABs (publ) ("SHI" eller "Bolaget") helägda portföljbolag Organic Brands AB ("Organic Brands" eller "Portföljbolaget") presenterar målsättningar för perioden H2 2021-2025 samt planer för framtiden som bland annat innefattar tillväxt under lönsamhet, framtida förvärv och internationell expansion.

SHI samlar under sitt nya portföljbolag Organic Brands ägandet i bolagen: Youngevity AB, Eco Health Nordic AB och Dr Sannas Sweden AB. Dessa bolag har gemensamt att deras affärsmodell bygger på att utveckla och producera naturliga, ekologiska och hållbara produkter samt har en liknande marginalprofil varav SHI tidigare beslutat att samla ägandet i det nya portföljbolaget Organic Brands.

Organic Brands har presenterat sin långsiktiga strategi och framtida målsättningar för SHI som bland annat inkluderar tillväxt under lönsamhet, framtida förvärv och internationell expansion. Portföljbolaget som har en varumärkesportfölj med inriktning på naturliga, ekologiska och hållbara produkter avser att de kommande åren uppvisa en stark tillväxt genom fokus på produktutveckling, onlineförsäljning och förvärv.

Portföljbolagets varumärken har flera nya produkter under utveckling som planeras att lanseras de kommande åren. Dialog förs med flera distributörer och agenter på marknader både inom och utanför EU inför en framtida internationell expansion. Målsättningen är att senast 2022 expandera online till flertalet EU länder och därefter till marknader utanför EU.

Portföljbolaget har satt upp följande målsättningar för perioden H2 2021-2025:
- Fortsatt tillväxt under lönsamhet
- Uppnå en omsättning per år för perioden H2 2021-2025 om:
5 MSEK H2 2021 med en EBITDA om 1,0 MSEK (Perioden 1 juli-31 december 2021)
15 MSEK 2022 med en EBITDA om 2,5 MSEK
21 MSEK 2023 med en EBITDA om 4 MSEK
26 MSEK 2024 med en EBITDA om 5,5 MSEK
34 MSEK 2025 med en EBITDA om 7,5 MSEK

Ovanstående målsättningar är baserade på Portföljbolagets förväntade intäkter från nuvarande varumärken. Intäkterna förväntas enbart komma från den svenska marknaden under 2021 och därefter från flera marknader. Omsättning och resultat från eventuella framtida förvärv är ej inkluderade i ovanstående målsättningar.

Organic Brands kommer kvartalsvis att presentera sina framsteg för SHI med start under Q3 2021 och vid behov uppdatera framtida målsättningar. SHI kommer presentera målsättningarna i sina kvartalsrapporter i syfte att underlätta för delägare att kunna värdera SHIs aktieinnehav i Organic Brands och dess framtidsutsikter som en del i SHIs aktieportfölj. Ovanstående målsättningar är Portföljbolagets egna och bör inte värderas som prognoser för SHIs koncern.

  • Planen som Organic brands utarbetat och diskuterats med SHI anser vi är mycket attraktiv. Personligen ser jag utrymme för portföljbolaget att överträffa målsättningarna som kommunicerat utifrån de åtgärder och satsningar som de planerar genomföra under 2021 och 2022. Organic Brands kommande satsningar har goda möjligheter att skapa förutsättningar för en mycket god värdeutveckling för vårt aktieinnehav i portföljbolaget. Jag ser med tillförsikt fram emot en både händelserik och lönsam framtid för Organic Brands och därmed även för oss som huvudägare, säger Daniel Ehdin, VD på Scandinavian Health Innovations.

Scandinavian Health Innovations AB (publ) vars aktie är noterad under kortnamnet SHI B.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shiorganic.com,tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Scandinavian Health Innovations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021, kl. 12.50.

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations är en venture builder som investerar i ekologiska och hållbara företag. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi kan öka deras tillväxt och marknadsvärde genom att implementera nya digitala strategier. Våra investeringar återfinns i innovativa techplattformar & produktvarumärken som riktar sig till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Vår aktieportfölj består av fyra portföljbolag och målsättningen är att hålla en hög expansionstakt genom synergiförvärv i syfte att ständigt öka marknadsvärdet i våra innehav. Scandinavian Health Innovations (https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/822315/scandinavian-health-innovations-b) aktie är noterad under kortnamnet SHI B. www.shiorganic.com. Bolagets Mentor är Augment Partners AB, info@augment.se,+46 8 604 22 55