Scandinavian Health Innovations AB: SHIs dotterbolag Organic Inspirations byter namn, inleder Euroclear-registrering och tar fortsatta steg inför notering

Scandinavian Health Innovations AB (publ) ("SHI") blev i januari 2020 huvudägare i dotterbolaget Organic Inspirations AB u.ä.t. Green Apps Technologies ("GAT" eller "Bolaget"). Fortsatta strategiska steg tas inför en framtida notering och Bolaget har på bolagsstämman den 29 april 2021 beslutat att byta namn, bli publikt och har påbörjat Euroclear-registrering av sina aktier.

SHIs portföljbolag GAT har haft en fortsatt stark tillväxt under Q1 2021 med ökad omsättning, förbättrat resultat och ökade besökssiffror jämfört med samma period 2020. Som en del av Bolagets expansion med lanseringar av nya plattformar under nya varumärken har bolagsstämman den 29 april beslutat att byta namn. Det nya namnet Green Apps Technologies, som klubbades igenom på bolagsstämman 14.00 den 29 april 2021, avser bidra till att tydliggöra Bolagets långsiktiga tillväxtstrategi som sattes av styrelsen under 2020 och underlätta för en internationell expansion.

GAT har tidigare kommunicerat ambitionen att undersöka möjligheten för en framtida notering av Bolagets B-aktie på lämplig handelsplats. Strategiska steg har tagits för att möjliggöra en notering under 2022 och som en del i detta har bolagsstämman den 29 april 2021 beslutat att göra bolaget publikt och därmed har en Euroclear-registring påbörjats och beräknas vara klar under Q2 2021.

Tidigare idag rapporterade SHI om portföljbolaget GATs framtidsplaner, överträffade mål för verksamhetsåret 2020 och Q1 2021 och styrelsens beslut att genomför en spridningsemission. SHI ser mycket positivt på GATs målsättningar och dess styrelsebeslut om spridningsemission. SHI är en av över 300 aktieägare i Organic Inspirations och följer noggrant deras löpande kommunikation till sina aktieägare och SHI ser inga tecken på att marknadsvärderingen från september 2020 på 16,6 MSEK skulle vara oförändrad utan framstegen och målsättningarna som Bolaget kommunicerat tyder på en betydligt högre värdering och därmed, även om utspädning sker, en högre marknadsvärdering på SHIs innehav.

  • Utifrån att på nära håll ha följt Organic Inspirations, numera Green Apps Technlogies, resa sedan 2019 är min bedömning att deras framtidsplaner aldrig varit ljusare. Jag ser dagens målsättningar och beslut om att stärka kassan som något positivt för SHI som aktieägare. Det inte bara minskar risken i vår aktieportfölj utan även förbättrar möjligheten till högre avkastning och högre marknadsvärdering av vår portfölj vilket gynnar SHI och våra aktieägare. Vi följer med spänning den fortsatta utvecklingen, säger Daniel Ehdin, VD på Scandinavian Health Innovations AB.

SHIs totala ägande uppgår till cirka 60,7 procent av kapitalet och cirka 77,3 procent av rösterna i GAT till det bokförda värdet om 537 TSEK.

Scandinavian Health Innovations AB (publ) aktie handlas under kortnamnet SHI B.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shiorganic.com,tel. +46 70 862 47 40

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations är en venture builder som investerar i ekologiska och hållbara företag. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi kan öka deras tillväxt och marknadsvärde genom att implementera nya digitala strategier. Våra investeringar återfinns i innovativa techplattformar & produktvarumärken som riktar sig till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Vår aktieportfölj består av sex dotterbolag och målsättningen är att hålla en hög expansionstakt genom synergiförvärv i syfte att ständigt öka marknadsvärdet i våra innehav. Scandinavian Health Innovations (https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/822315/scandinavian-health-innovations-b) aktie är noterad under kortnamnet SHI B. www.shiorganic.com. Bolagets Mentor är Augment Partners AB, info@augment.se,+46 8 604 22 55