Scandinavian Health Innovations AB: SHIs dotterbolag Organic Inspirations avger verksamhetsuppdatering, delger målsättningar för perioden 2021-2025 och beslutar om spridningsemission

Scandinavian Health Innovations AB (publ) ("SHI") blev i januari 2020 huvudägare i dotterbolaget Organic Inspirations AB ("Organic Inspirations" eller "Bolaget"). Bolaget lanserade sina första online plattformar Ekoappen.se och Ekoappen 2.0 i september 2020 med lyckat resultat. Bolaget har kraftigt överträffat SHIs tillväxt förväntningar och har uppvisat break-even resultat under Q1 2021 samtidigt som nya plattformar planeras. Bolaget presenterar sina framtida planer och målsättningar för 2021-2025. SHI har ökat antal röster i Bolaget med 270 000 st. SHIs totala ägande uppgår nu till cirka 60,7 procent av kapitalet och cirka 77,3 procent av rösterna. I syfte att ytterligare öka tillväxttakten har Organic Inspirations styrelse beslutat att genomföra en spridningsemission som avser presenteras under maj/juni 2021.

SHI blev i början av 2020 huvudägare i tech bolaget Organic Inspirations i enlighet med SHIs långsiktiga strategi att investera i företag där deras tillväxt och marknadsvärde kan öka genom att implementera nya digitala strategier. Organic Inspirations lanserade sina första online plattformar Ekoappen.se och Ekoappen 2.0 i september 2020 med lyckat resultat och tillväxten har hittills varit över förväntan. Då Bolaget nu påbörjat utvecklingen av sin andra plattform, en skalbar föreläsningsplattform inom hälsa och hållbarhet har styrelsen beslutat att genomföra en spridningsemission. Kapitalet planeras användas till utveckling av Organic Inspirations online plattformar och till ytterligare marknadsföringsåtgärder i syfte att uppnå Bolagets tillväxt- och lönsamhetsmål för perioden 2021-2025. Villkoren för spridningsemissionen kommer att presenteras av Bolaget i samband med offentliggörandet av erbjudandet i maj/juni 2021.

Bolaget har kraftigt överträffat SHIs tillväxt och resultat förväntningar och har uppnått en nettoomsättning om cirka 320 TSEK och uppvisat break-even resultat under Q1 2021, vilket motsvarar en nettoomsättningstillväxt om cirka 696% jämfört med samma period 2020 då omsättningen uppgick till cirka 40 TSEK och resultatet till cirka -339 TSEK. Omsättningen förväntas att fortsätta öka i snabb takt de kommande åren. Nuvarande intäkter och omsättningstillväxt kommer från en plattform medan det från och med Q3 2021 kommer komma från två stycken. Plattformarna beräknas att ha en bruttomarginal om mellan 70-95 procent.

Bolagets ledning har satt upp följande målsättningar för perioden 2021-2025:
- Lansera en ny onlineplattform under H2 2021.
- Lansera en plattform internationellt, på engelska, under 2023.
- Lansera samtliga plattformar internationellt, på engelska, under 2024.
- Nettoomsättningstillväxt om över 300% för 2021 jämfört med 2020.
- Uppnå en omsättning och resultat per år för perioden 2022-2025 om:
5 MSEK för 2022 med en EBITDA om 1,1 MSEK
10 MSEK för 2023 med en EBITDA om 3,2 MSEK
14 MSEK för 2024 med en EBITDA om 5,5 MSEK
19 MSEK för 2025 med en EBITDA om 8,5 MSEK
Ovanstående målsättningar är baserade på förväntade intäkter och resultat från nuvarande online plattformar och kommande föreläsningsplattform som avses att lanseras under Q3 2021. Intäkterna kommer enbart från den svenska marknaden under 2021-2023 och därefter från flera marknader. Intäkter och resultat från framtida plattformar som lanseras under perioden 2021-2025 är ej inkluderade i ovanstående målsättningar detsamma gäller eventuella framtida förvärv.

Organic Inspirations kommer kvartalsvis att presentera sina framsteg för SHI och vid behov uppdatera framtida målsättningar. SHI kommer presentera målsättningarna i sina kvartalsrapporter i syfte att underlätta för delägare att kunna värdera Organic Inspirations och dess framtidsutsikter som en del i SHIs aktieportfölj. Ovanstående målsättningar är Bolagets egna och bör inte värderas som prognoser för SHIs koncern.

 

  • Under förvärvsdiskussionerna med Organic Inspirations under 2019 satte vi tillsammans med Bolagets ledning höga målsättningar för tillväxt. Jag måste erkänna att jag, som representant för SHI under första halvåret 2020 ibland tvekade om målsättningarna för H2 2020 skulle uppnås. Med facit i hand ser vi att plattformarnas tillväxt och resultatutvecklingen gått betydligt bättre än SHI prognosticerat och detsamma gäller första kvartalet 2021. Nu ser vi med spänning fram emot om detsamma gäller för perioden 2021-2025. Med ledning av grundaren och VD Ninnie Wikström ser jag inga begränsningar i hur stort Bolaget kan bli. SHIs alla aktieägare, kan nu se fram emot händelserika tillväxt år för Organic Inspirations, säger Daniel Ehdin, VD på Scandinavian Health Innovations AB.
SHI har under april 2021 ökat antal röster i bolaget med 270 000 st med oförändrad andel av kapitalet. Detta har uppnåtts genom förvärv av 30 000 A-aktier och avyttring av 30 000 B-aktier till samma värde. SHIs totala ägande uppgår nu till cirka 60,7 procent av kapitalet och cirka 77,3 procent av rösterna i Organic Inspirations till det bokförda värdet om 537 TSEK. Marknadsvärdet på aktierna, utifrån Bolagets senaste post-money värdering i september 2020 på 16,6 MSEK, uppgår till cirka 10 MSEK.

Scandinavian Health Innovations AB (publ) aktie handlas under kortnamnet SHI B.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shiorganic.com,tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Scandinavian Health Innovations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021, kl. 08.55.

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations är en venture builder som investerar i ekologiska och hållbara företag. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi kan öka deras tillväxt och marknadsvärde genom att implementera nya digitala strategier. Våra investeringar återfinns i innovativa techplattformar & produktvarumärken som riktar sig till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Vår aktieportfölj består av sex dotterbolag och målsättningen är att hålla en hög expansionstakt genom synergiförvärv i syfte att ständigt öka marknadsvärdet i våra innehav. Scandinavian Health Innovations (https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/822315/scandinavian-health-innovations-b) aktie är noterad under kortnamnet SHI B. www.shiorganic.com. Bolagets Mentor är Augment Partners AB, info@augment.se,+46 8 604 22 55