Scandinavian Health Innovations AB: Scandinavian Health Innovations startar nytt portföljbolag

Scandinavian Health Innovations AB (publ) ("SHI" eller "Bolaget") har idag startat ett nytt helägt portföljbolag i syfte att samla sitt ägande av portföljbolagen under affärsområdet Organic Brands. Syftet är kortsiktigt att underlätta kommunikationen till sina aktieägare och långsiktigt att öppna upp för flexiblare förvärvsstrukturer och öka marknadsvärdet i aktieportföljen.

 

SHI samlar under affärsområdet Organic Brands nuvarande portföljbolag: Youngevity AB, Eco Health Nordic AB och Dr Sannas Sweden AB. Dessa bolag har gemensamt att deras affärsmodell bygger på att utveckla och producera naturliga, ekologiska och hållbara produkter. SHI har för avsikt att de kommande åren investera i fler bolag med samma typ av verksamhet och eftersom dessa bolag har liknande affärsmodell och marginalprofil har Bolaget valt att samla dessa under ett nystartat ägarbolag under namnet Organic Brands AB ("Organic Brands") som ägs till 100% av SHI och därmed indirekt av dess aktieägare.

Förändringen är en del i SHIs långsiktiga strategi och syftet är dels att underlätta kommunikationen till aktiemarknaden över tid men även att skapa flexibilitet för framtida exit som kan ske dels genom försäljning av delar eller hela enskilda innehav ägda av Organic Brands men även genom försäljning eller kapitalisering av det nya helägda portföljbolaget. Förändringen är endast strukturell och påverkar inte värdet på innehavet i nuvarande aktieportfölj men utifrån de dialoger som Bolaget för kommer denna förändring över tid att potentiellt kunna skapa ett större marknadsvärde för SHI då flera typer av strukturella affärer blir möjliga.

Organic Brands som ägs till 100 procent av SHI kommer bestå av följande aktieinnehav:
100 procent av kapitalet och rösterna i Dr Sannas Sweden AB
100 procent av kapitalet och rösterna i Youngevity AB
cirka 85 procent av kapitalet och cirka 91,5 procent av rösterna i Eco Health Nordic AB

Inom kort kommer SHI presentera en verksamhetsuppdatering för Organic Brands innehållande framtida målsättningar för perioden 2021-2025.

  • Syftet med vår nya kommunikationsplan är att hålla våra aktieägare löpande informerade om våra framsteg likväl som de strategiska och strukturella förändringar vi löpande gör i syfte att långsiktigt kunna ge en hög avkastning. Jag är övertygad om att vi i framtiden kommer se tillbaka på denna förändring som en viktigt strategisk steg i att säkra långsiktiga värden i vår aktieportfölj, säger Daniel Ehdin, VD på Scandinavian Health Innovations.

Förändringen planeras ske av bokföringstekniska skäl den 1 juli 2021. Namnet Organic Brands AB inväntar registrering hos Bolagsverket vilket medför att det kan komma att ändras till Organic Brands Sweden AB eller liknande. Från och med 1 juli 2021, exkl. eventuella förvärv, kommer SHIs aktieportfölj således bestå av fyra majoritetsägda portföljbolag: Organic Brands, Green Apps Technologies, Natural Shop och Holistic Health Academy.

Scandinavian Health Innovations AB (publ) vars aktie är noterad under kortnamnet SHI B.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shiorganic.com,tel. +46 70 862 47 40

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations är en venture builder som investerar i ekologiska och hållbara företag. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi kan öka deras tillväxt och marknadsvärde genom att implementera nya digitala strategier. Våra investeringar återfinns i innovativa techplattformar & produktvarumärken som riktar sig till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Vår aktieportfölj består av fyra portföljbolag och målsättningen är att hålla en hög expansionstakt genom synergiförvärv i syfte att ständigt öka marknadsvärdet i våra innehav. Scandinavian Health Innovations (https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/822315/scandinavian-health-innovations-b) aktie är noterad under kortnamnet SHI B. www.shiorganic.com. Bolagets Mentor är Augment Partners AB, info@augment.se,+46 8 604 22 55