Scandinavian Health Innovations AB: Scandinavian Health Innovations stärker kassan genom riktad emission om 5,0 MSEK

Styrelsen i Scandinavian Health Innovations AB (publ) ("SHI" eller "Bolaget") har beslutat, med bemyndigande från årsstämman 3 juni 2020, att genomföra en riktad emission om 5,0 MSEK. Teckningskursen för den riktade emissionen om 5,0 MSEK är 11,3 kronor per aktie.

Styrelsen för SHI har beslutat, med bemyndigande från årsstämman 3 juni 2020, att genomföra en riktad emission om 5,0 MSEK. Syftet är att stärka rörelsekapitalet och balansräkningen samt genomföra planerade investeringar i dotterbolagen under 2021.

  • "Vi fortsätter, trots allt som sker i omvärlden, att uppvisa en god tillväxt och samtliga våra dotterbolag har ett mycket spännande år framför sig. Att vi nu stärker balansräkningen ytterligare gör att vi får en kassa som räcker med god marginal till de satsningar och investeringar vi avser genomföra under 2021 i syfte att ytterligare öka vår tillväxttakt. Den stärkta kassan öppnar även upp för fler förvärv vilket gör 2021 till ett oerhört spännande år för koncernen", säger Daniel Ehdin, VD på Scandinavian Health Innovations.

Teckningskursen för den riktade emissionen om 5,0 MSEK är 11,3 kronor per aktie. Priset per aktie är satt utifrån stängningskursen den 30 november 2020 vilket innebär att 442 478 B-aktier emitteras vilket resulterar i en utspädning om cirka 18,0 procent. Emissionen är riktad till Unwrap Finance Nordic AB. Av totalt 5,0 MSEK avser 2,0 MSEK kvittning av lån och 3,0 MSEK nytt kapital som tillförs Bolaget.
Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att en riktad emission är mest kostnadseffektivt och minst tidskrävande. Styrelsen anser att emissionen är genomförd till marknadsmässiga villkor och stärker bolagets möjligheter till framtida avkastning för aktieägarna.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shiorganic.com,tel. +46 70 862 47 40
Denna information är sådan information som Scandinavian Health Innovations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2020, kl. 09.10.

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations vision är att göra det enklare att leva ett hållbart och hälsosamt liv. SHI är en venture builder som investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig till hälsomedvetna konsumenter. Målsättningen är att genom synergiförvärv hålla en hög expansionstakt i Sverige och utomlands. Nuvarande innehav består av dotterbolagen Dr Sannas Sweden AB, Natural Shop Europe AB, Eco Health Nordic AB, Organic Inspirations AB och Youngevity AB. Mer information återfinns på www.shiorganic.com. Augment Partners AB, info@augment.se,tel. +46 8 505 651 72, är Scandinavian Health Innovations Mentor.