Scandinavian Health Innovations AB: Scandinavian Health Innovations presenterar förvärvsstrategi, nuvarande aktieportfölj samt ny kommunikationsplan

Scandinavian Health Innovations AB (publ) ("SHI" eller "Bolaget") presenterar för första gången gentemot aktiemarknaden sin förvärvsstrategi och avkastningskrav på aktieportföljen bestående av sex onoterade bolag. SHIs målsättning är att ge en return of investment ("ROI") i form av ökat marknadsvärde om minst 20 gånger investerat kapital inom fem år från förvärvsdatumet.

SHIs är en venture builder med affärsidén att investera i företag med verksamhet inom online, ekologiskt och hållbart. Dessa områden bedöms ha stor potential att uppvisa en hög tillväxt de kommande åren. Bolaget har idag en onoterad aktieportfölj bestående av sex "gröna" företag med den gemensamma nämnaren att alla verksamheter återfinns inom online, ekologiskt och hållbart. SHI äger mellan 62-100 procent av rösterna i samtliga sina portföljbolag.

Bolagets aktieportfölj har vuxit i snabb takt mellan 2019-2021, från två till sex portföljbolag, vilket medfört att mycket av Bolagets personalresurser ägnats åt att strategiskt och operativt bidra till att utveckla portföljbolagen och därmed små resurser på att uppdatera Bolagets aktieägare om de löpande framsteg som gjorts vilket medfört att SHI, av flera nuvarande men också potentiella ägare, upplevts som svårvärderat. Bolaget har med bakgrund av detta satt en ny kommunikationsplan med målsättningen att mer frekvent uppdatera sina aktieägare och aktiemarknaden med både operativ och finansiell information kring sina portföljbolags framsteg. Nedan utvecklar Bolaget sin förvärvsstrategi, aktieinnehav samt hur avkastning förväntas ges till aktieägarna.

Strategi för SHIs aktieportfölj

-Förvärva minst 50 procent av rösterna i onoterade företag och utveckla dess strategi och verksamhet med målsättningen att inom 18 månader kraftigt öka marknadsvärdet och därmed framtidsutsikterna för portföljbolagen.
-Samtliga innehav är långsiktiga och våra investeringar förväntas ge en ROI om minst 20 gånger investerat kapital inom fem år.
-SHI avser att långsiktigt få intäkter genom aktieutdelningar, försäljning av aktier och konsultarvoden för utfört arbete i portföljbolagen.

SHIs förvärvsstrategi - kriterier för investeringar

-Företag som arbetar inom online, ekologiskt och hållbart eller företag som snabbt kan ställas om mot detta.
-Investeringarna avses ske, och har hittills skett, i bolag där ägarna ej haft för avsikt att sälja eller ta in externt kapital.
-Förvärv sker i endast i bolag där både säljarna och SHI ser att de tillsammans har goda förutsättningar att öka tillväxten och marknadsvärdet i det förvärvade bolaget inom 18 månader.
-Förvärvsprocessen särskiljer sig genom att entreprenören/företagsledaren tillsammans med SHI utarbetar en ny strategi och framtidsplan som är attraktiv för båda parter innan ett förvärv sker.
-Stort fokus läggs på entreprenören/företagsledarens kompetens och potential att lyckas med den nya strategin.
-Förvärven ska ha internationell potential.
-Stor vikt läggs på potentiella synergier med övriga portföljbolag vid ett förvärv
-SHIs avkastningskrav är kopplat till utvecklingen av marknadsvärdet i det förvärvade aktierna. Målsättningen är att ge en ROI i form av ökat marknadsvärde om minst 20 gånger investerat kapital inom 5 år från förvärvsdatumet.
Nuvarande och kommande portföljbolag placeras löpande in i någon av följande faser

Fas 1: Start-up (Framtid osäker)
Fas 2: Hög tillväxt/Förlust
Fas 3: Tillväxt/Vinst
Fas 4: Hög tillväxt/Vinst
Nuvarande portföljbolag / Procent av kapital / Fas per 31 december 2020

Dr Sannas Sweden AB / 100 procent / Fas 3
Youngevity AB / 100 procent / Fas 1
Natural Shop Europe AB: 95,5 procent / Fas 2
Eco Health Nordic AB: 85 procent / Fas 1
Organic Inspirations AB: 60,7 procent / Fas 2
Holistic Health Academy International AB: 45 procent / Fas 4

SHIs intäkter avses framöver komma ifrån

-Aktieutdelningar.
-Försäljning av aktier.
-Intäkter i form av konsultarvoden för utfört arbete i portföljbolagen.
Avkastning till SHIs aktieägare kommer långsiktigt att ges genom

-Ökat marknadsvärde av aktieportföljen med målsättningen att det leder till ökad aktiekurs.
-Utdelning av aktier i portföljbolagen inför eller efter en notering eller exit.

Scandinavian Health Innovations har i början av april bett de ledande befattningshavarna i samtliga portföljbolag att skriftligen presentera deras planer och målsättningar för perioden 2021-2025. Dessa kommer framöver att presenteras för aktiemarknaden och SHIs aktieägare i syfte att ge en tydligare bild av portföljbolagens framtid och därmed underlätta värdering av vår aktieportfölj.

  • Jag anser att detta är den i särklass mest intressanta tiden sedan starten att vara aktieägare i Scandinavian Health Innovations. Detta år har vi oerhört mycket att se fram emot som jag är övertygad om kommer ha en mycket positiv påverkan på portföljbolagens tillväxttakt och marknadsvärden. Ser fram emot ett spännande år fullt av nyheter tillsammans med alla våra aktieägare, säger Daniel Ehdin, VD på Scandinavian Health Innovations.

Scandinavian Health Innovations är noterad på Nordic SME under kortnamnet SHI B (http://mdweb.ngm.se/MDWebFront/detailview.html?locale=sv_SE&orderBookId=469X&isEquity=true).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shiorganic.com,tel. +46 70 862 47 40

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations är en venture builder som investerar i ekologiska och hållbara företag. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi kan öka deras tillväxt och marknadsvärde genom att implementera nya digitala strategier. Våra investeringar återfinns i innovativa techplattformar & produktvarumärken som riktar sig till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Vår aktieportfölj består av sex dotterbolag och målsättningen är att hålla en hög expansionstakt genom synergiförvärv i syfte att ständigt öka marknadsvärdet i våra innehav. Scandinavian Health Innovations (https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/822315/scandinavian-health-innovations-b) aktie är noterad under kortnamnet SHI B. www.shiorganic.com. Bolagets Mentor är Augment Partners AB, info@augment.se,+46 8 604 22 55