Scandinavian Health Innovations AB: Scandinavian Health Innovations offentliggör bokslutskommuniké för 2020

Oktober-december 2020 (jämfört med oktober-december 2019)

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 918 TKR (2 874), en ökning med ca 2 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 458 TKR (287).
 • Soliditeten uppgick till ca 50 procent (38).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -5 725 TKR (1 171).
 • Resultat per aktie -0,6 SEK (0,1).

Januari-december 2020 (jämfört med januari - december 2019)

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 10 540 TKR (9 317), en ökning med ca 13 procent
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 282 TKR (-583).
 • Soliditeten uppgick till ca 50 procent (38).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -6 820 TKR (214).
 • Resultat per aktie -1,4 SEK (- 0,3).

Väsentliga händelser under perioden

 • Scandinavian Health Innovations lanserar Eco Health Nordic. Bolaget kommer utveckla naturliga, ekologiska och hållbara produkter i samarbete med redan etablerade externa varumärken.
 • Scandinavian Health Innovations dotterbolag Organic Inspirations ABs spridningsemission avslutades. Den tillförde Bolaget ca 1,6 MKR före emissionskostnader.
 • Scandinavian Health Innovations genomför en riktad emission om 5 MKR.
 • Scandinavian Health Innovations dotterbolag Eco Health Nordic förvärvar 100 procent av aktierna i Brandtics AB.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Bolagsverket registrerade Scandinavian Health Innovations riktade emission om 5 MKR vilket ökade antalet B-aktier med 442 478.

VD kommentar

Bästa aktieägare,

Nu är det 13:e kvartalet i rad som vi uppvisar tillväxt. Kvartalet har varit ett av våra bästa men samtidigt mest utmanande någonsin. I en marknad som fortfarande är osäker på grund av pandemin ser vi en tydlig tillväxt online och ett starkt intresse för kunskap inom hälsa och hållbarhet. Resultatet är att vi avslutar 2020 och börjar 2021 starkare än någonsin. Hälsomedvetenheten fortsätter att öka och fler och fler söker information om fysisk aktivitet, kost och andra åtgärder som leder till en bättre hälsa. Vi har under kvartalet slagit rekord i antalet besökare på våra plattformar och allt tyder på att antalet kommer att fortsätta växa under 2021 (se graf på sid 14).

70 procent av besöken på våra plattformar görs via smartphones och behovet hos konsumenter att snabbt hitta information ökar kontinuerligt. Vi ser att vårt affärsområde Organic Techplatforms har en viktig funktion att förmedla kunskap till konsumenter om hälsa, kost och en hållbar livsstil. För att kunna tillgodose den ökade efterfrågan har vi satsat på fler funktioner och mobile first lösningar inom Organic Techplatforms vilket över tid kommer öka konverteringar och därmed omsättningstillväxten. Strategin att fokusera på e-commerce för våra varumärken har förstärkts via pandemin och försäljningen online har fortsatt att öka under fjärde kvartalet samtidigt som försäljningen till fysiska butiker minskat.

Vårt dotterbolag Eco Health Nordic AB genomförde sitt första förvärv av Brandtics AB som inte bara stärker erbjudandet mot kunderna utan även gav oss kompetens i form av nya medarbetare. Eco Health Nordics affärsmodell som baseras på e-commerce tillsammans med influencer marketing ligger helt rätt i tiden och vi ser fram emot ett händelserikt år för bolaget.

Tillväxten online är fortsatt stark och vi har genomfört flera parallella investeringar i dotterbolagen som vi redan nu ser kommer göra stor skillnad i vår tillväxt under 2021 och framåt. Koncernen har nu en stark balansräkning och de investeringar och ökade kostnaderna under 2020 förväntas ge god effekt på lönsamheten under 2021. Majoriteten av kostnaderna under Q4 är av engångskaraktär och vi kan nu se fram emot förbättrad lönsamhet i flera av dotterbolagen under 2021.

Vi har under kvartalet genomfört en riktad emission om 5,0 MSEK vilket stärker vår balansräkning och därmed framtidsutsikter. Kapitalet kommer i huvudsak att användas för fortsatta investeringar i dotterbolagen och framtida förvärv.

Vi ser en växande marknad och konsumentefterfrågan avseende naturliga och ekologiska produkter men också ett starkt informationsbehov avseende hälsa, naturlig livsstil och hållbarhet. På kommande sidor i kvartalsrapporten kan du läsa mer om våra affärsområden Organic Brands och Organic Techplatforms samt dotterbolagens ljusa framtid.

Ser fortsatt fram emot en spännande och givande framtid.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapporten för perioden januari-mars 2021 publiceras den 20 maj 2021.

Delårsrapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shiorganic.com,tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Scandinavian Health Innovations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021, kl. 08.30.

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations är ett hälso- & techbolag med visionen att alla människor ska välja naturligt, ekologiskt och hållbart! Vi utvecklar och investerar i innovativa varumärken som riktar sig till en hälsomedveten målgrupp. Koncernen består av sex dotterbolag som utvecklar hälsoprodukter och techplattformar. Vår primära kompetens är inom tech, online och hälsa. Målsättningen är att genom förvärv och en expansiv online growth strategi hålla en hög expansionstakt i Sverige och utomlands. http://www.shiorganic.com/. Bolagets Mentor är Augment Partners AB, info@augment.se,+46 8 505 65 172