Scandinavian Health Innovations AB: NOSIUMs portföljbolag Online Health Group genomför förvärv

NOSIUM ABs (publ) ("SHI") portföljbolag Online Health Group ("Portföljbolaget" "OHG")  förvärvar 51% av aktierna i distributionsbolaget KM Resurs AB ("KMR"). Betalning sker genom emittering av 770 000 B-aktier i OHG motsvarande cirka 7% av kapitalet i Portföljbolaget före emissionen samt 30 000 SEK kontant. Förvärvet är ytterligare ett strategiskt steg för OHG att öka sin geografiska närvaro och utöka sitt produktsortiment. Förvärvet förväntas leda till ökad tillväxttakt och förbättrat resultat för både OHG och KMR. Förvärvsavtalet undertecknades den 7 juni 2021 med samma datum som tillträdesdag.

NOSIUMs portföljbolag Online Health Group har idag, den 7 juni 2021, undertecknat avtal om att förvärva 51% av aktierna i distributionsbolaget KM Resurs AB. Betalning sker genom emittering av 770 000 B-aktier i OHG motsvarande cirka 7% av kapitalet i Portföljbolaget före emissionen samt 30 000 SEK kontant.

Bakgrunden till förvärvet är OHGs avsikt att expandera till flera länder och dels utöka sitt sortiment med flera produkter. KMR grundades 2015 med affärsidén att erbjuda noga utvalda ekologiska & hållbara produkter på den nordiska marknaden. Bolaget har flera avtal om exklusiv distributionsrätt av utländska varumärken i flera nordiska länder där huvudfokus sedan start legat på expansion i Finland som idag är deras huvudmarknad. OHG och KMRs gemensamma plan, som utarbetats under förvärvsdialogen, är att i första hand expandera med OHGs sortiment i Finland och KMRs produktportfölj i Sverige, både B2B och B2C online. Därefter avser de tillsammans expandera till fler marknader i Norden och Europa.

Mot bakgrund av att dialogen kring en investering pågått under lång tid mellan OHG och KMR har även synergier mellan NOSIUMs övriga portföljbolag och KMR identifierats och varit med i planeringen inför dagens förvärv.Synergier för NOSIUM:

- Kompetens, kontaktnät och över 20 års erfarenhet från den Finska marknaden.
- Möjlighet till snabb expansion för OHG och övriga Portföljbolag på den finska marknaden.
- Minskade administrationskostnader för OHG och KMR.
 
"Online Health Groups förvärv av KM Resurs är ett mycket strategiskt förvärv utifrån vårt perspektiv som ägare. Jag har varit del av investeringsprocessen och synergierna mellan bolagen, men också övriga portföljbolag, gör att jag är övertygad om att det kommer ge god avkastning på flera håll. Jag och NOSIUMs team ser med spänning fram emot att fortsatt följa Online Health Groups fortsatta expansion", säger Daniel Ehdin, VD på NOSIUM.

Förvärvsavtalet undertecknades den 7 juni 2021 med samma datum som tillträdesdag.
OHG förvärvar aktier motsvarande 51,0 procent av kapitalet och rösterna i KM Resurs AB. Betalning sker genom emittering av 770 000 B-aktier i Online Health Group AB samt 30 000 SEK kontant. Efter förvärvet uppgår totala antalet aktier i OHG till 11 770 000 stycken. När OHGs emission är registrerad hos Bolagsverket kommer NOSIUMs ägande i OHG uppgå till cirka 89,2 % av kapitalet och cirka 93,9 % av rösterna.

"Det har varit en lång förhandling och det är oerhört roligt att allt nu är på plats. Jag har fått chansen att lära känna Online Health Groups verksamhet och jag ser mycket fram emot att sätta strategin som vi tillsammans utarbetat i verket.", säger Tiina Hälvä, VD på KM Resurs.

Kort om KM Resurs AB
KM Resurs grundades 2015 med affärsidén att erbjuda noga utvalda ekologiska & hållbara produkter på den nordiska marknaden. Bolaget har flera avtal om exklusiv distributionsrätt av utländska varumärken i flera nordiska länder där huvudfokuset sedan start legat på expansion i Finland. KM Resurs uppvisar i sin senaste årsredovisning (https://www.allabolag.se/5590359278/km-resurs-ab), 2019-12, en omsättning om 1 499 TSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 156 TSEK. Omsättningen har minskad under 2020 och i början av 2021 jämfört med 2019 då omsättningen primärt kommer från den finska marknaden där det varit stränga restriktioner pga. av pandemin. KM Resurs är nu redo att ta nästa steg i sin tillväxtresa tillsammans med NOSIUMs portföljbolag Online Health Group som huvudägare.

NOSIUM ABs aktie är noterad under namnet NOSIUM B.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@nosium.com,tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som NOSIUM AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2021, kl. 09.55.

Kort om NOSIUM
NOSIUM investerar i företag med verksamhet inom online, ekologiskt och hållbart. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi kan öka deras tillväxt och marknadsvärde genom att implementera nya digitala strategier. Våra investeringar återfinns i innovativa techplattformar & produktvarumärken som riktar sig till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Vår aktieportfölj består av flera portföljbolag och målsättningen är att hålla en hög expansionstakt genom synergiförvärv i syfte att ständigt öka marknadsvärdet på vår aktieportfölj. NOSIUMs (https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/822315/scandinavian-health-innovations-b) aktie är noterad under kortnamnet NOSIUM. http://www.nosium.com/. Bolagets Mentor är Augment Partners AB, info@augment.se,+46 8 604 22 55