Scandinavian Enviro Systems: Enviro stärker sitt kapital genom en riktad emission på 21,0 MSEK

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) ("Enviro" eller "Bolaget") stärker sin finansiella ställning via en riktad emission till Unwrap Finance AB. Emissionsbeloppet är på cirka 21,0 MSEK före emissionskostnader. Kapitalet skall användas till att stärka bolagets rörelsekapital fram till dess att styrelsen utvärderat olika alternativ för att säkra bolagets långsiktiga kapitalbehov.

Styrelsen har med stöd av stämmans bemyndigande beslutat att genomföra en riktad emission om 20 950 261 kronor före emissionskostnader och 10 000 000 nya aktier. Teckningskursen per aktie blir 2,095 kr. Antal aktier i Bolaget uppgår efter emissionen till 590 826 115 och aktiekapitalet kommer att öka med 400 000 kronor och uppgå till totalt 23 633 045 kronor. Utspädning efter emissionen kommer att vara cirka 2 procent. Emissionen genomförs enligt marknadsmässiga villkor. Unwrap Finance AB är en finansiell aktör som tillhandahåller finansieringslösningar för mindre, noterade bolag.

Emissionsbeloppet säkrar bolagets finansiering fram till dess att styrelsen analyserat kapitalbehovet samt utvärderat olika alternativ för att säkra bolagets långsiktiga kapitaltillgång. Så som tidigare kommunicerats för bolaget dialoger med olika aktörer på kapitalmarknaden om möjliga alternativ för att finansiera den expansionsplan som bolaget presenterat.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com 

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se,är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan som Scandinavian Enviro Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-17 23:00 CET.