Scandinavian Enviro Systems: Enviro får beställning på ingenjörstjänster från Michelin värda ca MSEK 4

Scandinavian Enviro Systems (publ) ("Enviro" eller "Bolaget") har fått en beställning från Michelin på ingenjörstjänster och teknisk dokumentation till ett värde av totalt drygt 4 miljoner kronor (400 000 Euro).

Beställningen omfattar ingenjörstjänster och dokumentation kring Enviros patenterade teknologi för återvinning av uttjänta däck och utgör underlag för de förhandlingar kring ett strategiskt partnerskap som bolagen fört sedan april 2020.

I december förra året kommunicerade Enviro och Michelin att de är överens om de huvudsakliga principerna för att etablera en första gemensamt ägd återvinningsanläggning och om ett licensavtal som reglerar villkoren för nyttjandet av Enviros återvinningsteknologi samt ersättningen för detta.

I enlighet med vad Enviro tidigare kommunicerat måste avtalen dock godkännas av Enviros ägare vid en extra bolagsstämma innan de kan träda i kraft. Orsaken till detta är att Michelin i egenskap av deras stora ägande i Enviro är att betrakta som närstående part. Kallelse till extra stämma kommer så som tidigare kommunicerats att publiceras separat.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 (0)8 503 01 550, ca@mangold.se,är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se 

Denna information är sådan som Scandinavian Enviro Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-26 22:40 CET.