Safe at Sea AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Safe at Sea AB ("Safe at Sea" eller "Bolaget") meddelar idag, den 21 september 2022, utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 ("Teckningsoptionerna"), vilka emitterades i samband med Safe at Seas företrädesemission under fjärde kvartalet 2021. Under perioden 5 september till och med den 19 september 2022 hade innehavare av Teckningsoptioner möjligheten att teckna aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna. Totalt tecknades 8 410 852 aktier, genom utnyttjande av 8 410 852 Teckningsoptioner vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 89 procent. Safe at sea tillförs därmed cirka 4,65 MSEK före emissionskostnader.

Safe at Sea tillförs cirka 4,65 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 279 TSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Safe at Sea öka med 8 410 852 från 19 206 079 till 27 616 931. Bolagets aktiekapital ökar därmed med 1 682 170,40 SEK från 3 841 215,80 SEK till 5 523 386,20 SEK.

"Att cirka 89% nyttjar sina teckningsoptioner visar att vi är många som ser potentialen i vår verksamhet. Emissionslikviden ger oss möjlighet att fortsätta vårt offensiva arbete och jag ser nu fram emot kommande aktiviteter", säger Henrik Hartman, CEO Safe at Sea AB (publ).

Denna information är sådan som Safe at Sea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-21 07:35 CET.